OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Gmina Warta
Gmina Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
08.02.2009.

 

Gmina Warta le?y w zachodniej  cz??ci województwa ?ódzkiego,  w pó?nocnej  cz??ci powiatu Sieradzkiego. Przez gmin? przep?ywa rzeka Warta  trzecia co do d?ugo?ci w Polsce, która wchodzi w sk?ad dorzecza rzeki Odry. Gmina s?siaduje z gminami: P?czniew, Dobra, Goszczanów, B?aszki, Wróblew, Sieradz, Szadek, Zadzim. Gmina Warta po?o?ona jest 60 km. na zachód od aglomeracji ?ódzkiej.

Przez gmin? przebiega droga krajowa nr 83, stanowi?ca po??czenie mi?dzy Sieradzem a Turkiem, która krzy?uje si? w miejscowo?ci Warta z drog? wojewódzk? nr 710, biegn?c? z ?odzi w kierunku zachodnim.

Gmina Warta  zajmuje obszar o powierzchni 253 km2. Znacz?c? cz??? stanowi? u?ytki rolne, które zajmuj? ??cznie 15.845 ha (wg stanu na rok 2003 ). Te z kolei ??cz? w sobie 12.826 ha gruntów ornych, 65 ha sadów, 1948 ha ??k oraz 1006 ha pastwisk trwa?ych. 4602 ha powierzchni gminy zajmuj? lasy i grunty le?ne.

Gmina Warta le?y w sferze oddzia?ywania aglomeracji ?ódzkiej oraz Miasta Sieradz. Po?o?enie w strefie oddzia?ywa? miasta ?ód? i Sieradza jest dla Gminy Warta wa?nym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników zewn?trznych warunkuj?cych rozwój lokalny jest bowiem oddzia?ywanie, swoiste „promieniowanie” czynników prorozwojowych z istotnych o?rodków miejskich na otaczaj?ce te tereny. Atrakcyjno?? inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia si? z czasem i jest wypadkow? oddzia?ywania na rynek wielu czynników lokalnych, pocz?wszy od obiektywnych, geograficznych, a sko?czywszy na jako?ci zarz?dzania lokalnego i wizerunku danego o?rodka.
mapka gminy

 

        Pod wzgl?dem geograficznym okolice Warty przedstawiaj? do?? interesuj?cy obraz. Teren otaczaj?cy miasto jest równin?, lekko urozmaicon? niskimi piaskowymi pagórkami, pozosta?o?ciami okresu polodowcowego. Ten równinny , a nawet miejscami zupe?nie p?aski teren, zmienia si? w najbli?szej styczno?ci z miastem. Warta le?y na terenie wyra?nie pagórkowatym, stanowi?c jakby wysp? w otaczaj?cej j? równimmej okolicy. Na po?udnie i na zachód od Warty rozci?ga si? strefa wzgórz i pagórków, które w odleg?o?ci kilku kilometrów na po?udniowy zachód osi?gaj? 189 m n. p .m. i stromo opadaj? ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysoko?? pagórków dochodzi do 173 m n. p .m. W odleg?o?ci ok. 2 km od miasta przep?ywa jedna z g?ównych rzek Polski - Warta. Jej d?ugo?? wynosi 762 km a powierzchnia dorzecza  53 710 km kw.

        Korzystne warunki klimatyczne panuj?ce w tym regionie u?atwiaj? upraw? roli i przyspieszaj? prace polowe. Wysokie temperatury wiosenne sprzyjaj? rozwojowi bardzo popularnego w gminie ogrodnictwa i uprawy wczesnego ziemniaka.

        Obszar okolicy Warty wchodzi w sk?ad Wysoczyzny Z?oczewskiej, jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych. Jej krajobraz kszta?tuje przede wszystkim Dolina Warty i polodowcowe wzgórza moreny czo?owej.

        Wa?nym elementem krajobrazu i topografii gminy jest  zbiornik zalewowy Jeziorsko.Zbiornik rozci?ga si? na d?ugo?? 17 km w pradolinie Warty i osi?ga szeroko?? do 3 km. Jeziorsko jest ostoj? ptactwa wodno-b?otnego. Po?udniowa cz??ci zbiornika obj?ta jest ochron? rezerwatow?. Pojawiaj? si? tu ró?norodne gatunki ptaków. Ptaki obieraj?  miejsca l?gowe, odpoczywaj?, ?eruj? w okresie przelotów, b?d? przebywaj? tu ca?y rok. Najliczniejsze gatunki l?gowe Jeziorska to mewa ?mieszka, kormoran czarny, rybitwa zwyczajna, czajka, zausznik i rycyk, ale spotka? tu mo?na równie? czapla purpurow?, czapl? bia??, or?a bielika, b?otniaka ??kowego i wiele innych gatunków ptaków. ??cznie w latach istnienia zbiornika zaobserwowano ponad 230 gatunków ptaków.

        Lasy zajmuj? oko?o 18 % powierzchni gminy. S? ma?o zró?nicowane pod wzgl?dem siedliska. Wyst?puj? tu g?ównie siedliska boru ?wie? ego i suchego z sosn? jako gatunkiem dominuj?cym. Wyst?puj? tu równie? drzewostany, które ze wzgl?du na unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe w??czono do Nadwarcia?skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.