OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Turystyka
Turystyka PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
23.01.2009.

                                                                      Turystyka

 

 

 

Krajobraz i rze?ba terenu

Gmina Warta le?y u zbiegu dwóch mezoregionów geograficznych nale??cych do makroregionu Niziny Po?udniowo-wielkopolskiej w pod prowincji Nizin ?rodkowopolskich. Teren gminy w cz??ci ?rodkowej wraz z dolin? rzeki Warta nale?y do Kotliny Sieradzkiej. Wschodnia cz??? gminy znajduje si? w obr?bie Wysoczyzny ?askiej, fragment po?udniowy –do Wysoczyzny Z?oczewskiej, za? niewielki obszar na zachodzie do Wy?yny Tureckiej. Teren gminy i miasta stanowi rozleg??, lekko falist? równin? morenow?, z zachowanymi osta?cowymi piaszczystymi i piaszczysto-?wirowymi wzgórzami morenowymi. Powierzchnia terenu zbudowana jest g?ównie z czwartorz?dowych zlodowacenia ?rodkowopolskiego o zmiennej mi??szo?ci. W cz??ci sp?gowej wyst?puj? piaski polodowcowe i ?wiry, ni?ej za? zalegaj? pok?ady glin zwa?owych. Wyspowo wyst?puj? osady ?wirowo piaszczyste moren czo?owych lodowca stadia?u warcia?skiego. Równin? morenow? przecina dolina rzeki Warty oraz jej dop?ywy. W dnach doliny i obni?e? zalegaj? wspó?czesne utwory holoce?skie.

 

Obszar gminy posiada ?rednio urozmaicon? rze?b? terenu okre?lan? jako p?asko równinn? oraz nisko falista i nisko pagórkowata. Przewa?aj?ca cz??? gminy jest po?o?ona na rozleg?ych terenach równinnych. Teren równinny zmienia si? w najbli?szej styczno?ci z miastem - Warta le?y na obszarze wyra?nie pagórkowatym. Na po?udnie i na zachód od miasta rozci?ga si? strefa wzgórz i pagórków, które w odleg?o?ci kilku kilometrów na po?udniowy zachód osi?gaj? 89 m n. p m. i stromo opadaj? ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysoko?? pagórków dochodzi do 173 m n. p. m.

 

Lasy w gminie Warta zajmuj? 4622 ha, co stanowi oko?o 18,4% jej powierzchni. Rosn? g?ównie w jej wschodniej cz??ci, na s?abych piaszczystych glebach. S? one ma?o zró?nicowane. Wyst?puj? tu g?ównie siedliska boru ?wie?ego i suchego z sosn? jako gatunkiem dominuj?cym. Cz??? obszarów le?nych w Mie?cie i Gminie Warta ma status lasów chronionych. Kompleks le?ny w rejonie Rossoszycy, Mied?no wchodzi w sk?ad systemu ESOCH (Ekologiczny System Obszarów Chronionych), którego fragmentem jest Nadwarcia?ski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuj?cy po?udniowo-wschodni kraniec gminy.

 

 Ma?a powierzchnia oraz nierównomierne roz?o?enie obszarów le?nych nie gwarantuj? zachowania w?a?ciwej równowagi biocenotycznej, dlatego te? w interesie mieszka?ców miasta i gminy jest zwi?kszenie  lesisto?ci obszaru.

 

Z uwagi na du?? odleg?o?? od Kalisza i po?o?enie Sieradza na po?udnie od gminy oraz ma?? ilo?? emitowanych py?ów i gazów z zak?adów przemys?owych stan zdrowotny drzewostanów okre?lany jest jako dobry.

 

Walory przyrodniczo- krajobrazowe oraz obszary  i obiekty chronione

Teren Gminy i Miasta Warta charakteryzuje si? du?ymi walorami przyrodniczymi i widokowymi z uwagi na jego urozmaicenie. W procesie rozwoju obszaru wyodr?bni?o si? kilka wyra?nych makrostruktur funkcjonalno-przestrzennych charakteryzuj?cych si? w?a?ciwymi dla nich tylko cechami:

  • zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko” wraz z rezerwatem ornitologicznym na obszarze wód i nieu?ytków tzw. cofki, b?d?cym ostoj? ponad 200 gatunków ptaków,
  • pradolina rzeki Warta osi?gaj?ca na obszarze gminy szeroko?? 4 km,
  • Nadwarcia?ski Obszar  Chronionego Krajobrazu, w którego sk?ad wchodz? kompleksy le?ne o charakterze naturalnym,
  • obszary monostruktur rolniczych o najlepszych pod wzgl?dem w?a?ciwo?ci fizykochemicznych glebach, zlokalizowane na zachodnim tarasie nadzalewowym rzeki Warty oraz we wschodniej cz??ci gminy na gruntach wsi Rossoszyca, Ro?d?a?y, Lipiny, Miedze, Grabinka, Mogilno,
  • tereny zagro?enia powodziowego oraz wyst?powania inwersji termicznych w bezpo?rednim s?siedztwie rzeki Warty,
  • obszary najwy?szej ochrony wód podziemnych (ONO) w pó?nocnej cz??ci gminy.

 

Rezerwat ornitologiczny ,,Jeziorsko” zosta? utworzony w 1998r. na podstawie Rozp. MO?ZNiL (Dz. U. Nr 166, poz. 1219). Obejmuje on cz??ci akwenu wodnego zbiornika Jeziorsko wraz z przyleg?ymi terenami. W granicach gminy zajmuje on 1300,98 ha gruntów, natomiast na terenie miasta Warta-58,96 ha. Pozosta?e 990,67 ha po?o?one jest w granicach administracyjnych gmin P?czniew. Zadaniem rezerwatu jest ochrona p?ytkiej, cofkowej cz??ci zbiornika zaporowego ,,Jeziorsko” wraz z ostojami wielu ptaków wodnych i wodno-b?otnych. Bogata awifauna przelotna pozwala zaliczy? rezerwat Jeziorsko do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Stwierdzono oko?o 250 gatunków ptaków, w tym 150 l?gowych.

Na terenie gminy planuje si? utworzenie rezerwatu przyrody :,,Rossoszyca’- rezerwat o charakterze le?nym.

 

Ochron? prawn? obj?te s? te? 32 pomniki przyrody. Z innych ciekawych przyrodniczo i krajobrazowo form nale?y wymieni? tak?e u?ytki ekologiczne :,,Mazur”- odcinek rzeki o tej samej nazwie oraz ,,Kamionacz I” i ,,Kamionacz II”- bagna ?ródle?ne.

 

 

Klimat

?rednia roczna temperatura powietrza w gminie Warta wynosi ok. 80C. Najzimniejszym miesi?cem jest luty za? najcieplejszym – lipiec. Przeci?tna d?ugo?? okresu wegetacyjnego wynosi o. 225 dni, a ?rednie roczne opady- w granicach 570 mm nie przekraczaj? poziomu 600mm. Nadmiar wody notowany jest w lutym i marcu, natomiast latem i jesieni? cz?sto wyst?puje jej deficyt. Dominuj? wiatry zachodnie o pr?dko?ci 2-4 m/s, a zim? do 8 m/s. Z uwagi na przewag? terenów o g??bokim poziomie zwierciad?a wód gruntowych oraz znaczne wyniesienie obszaru wyst?puj? dobre warunki termiczno-wilgotno?ciowe. Niewielkie nachylenie powierzchni terenu powoduje optymalne warunki solarne oraz dobre przewietrzanie.