OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urz?d arrow Struktura urz?du
Struktura urzedu PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
23.01.2009.

Urz?d Gminy i Miasta w Warcie

Rynek im. W?. St. Reymonta 1

98 – 290 Warta

tel. (43) 8287 100  tel. fax. (43) 8287 114

Urz?d czynny: poniedzia?ek – pi?tek

w godzinach 7:30 – 15:30

Numer konta

Urz?du Gminy i Miasta w Warcie:

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

 

 

 

1.       Burmistrz Gminy i Miasta Warta – tel. (43) 8287 106  – Jan Serafi?ski, tel. kom. 500 114 181

2.       Zast?pca Burmistrza Gminy i Miasta Warta – tel. (43) 8287 107 – S?awomir Janczak, tel.   

           kom. 695 830 53

3.       Skarbnik – tel. (43) 8287 112   –  Gra?yna Zdunek, tel. kom. 500 114 183

4.       Sekretarz – tel. wew. (43) 8287 108 – Krzysztof Polusik Tel. kom. 500 114 184

5.       Radca Prawny – Bo?ena Pachulska

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

1.       Kierownik USC – tel. (43) 8287 110

2.       Zast?pca Kierownika USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110

3.       Specjalista ds. obs?ugi USC – Krystyna Mordal – tel. (43) 8287 110

4.       Inspektor ds. organizacyjnych, obs?uga jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –  

                    Anna Lament – tel. (43) 8287 100

5.       Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zast?pcy burmistrza –– Joanna Wawrzyniak

          tel. (43)8287 100

6.       Podinspektor ds. obs?ugi Rady Gminy i Miasta w Warcie – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 104

7.       Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104

8.       Informatyk – Robert Skrzypi?ski – tel. (43) 8287 119

9.       Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

 

Wydzia?y

 

Wydzia? Bud?etu

 

1.        Zast?pca skarbnika, Kierownik Wydzia?u – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43) 8287- 112

2.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej, KZP, inwentaryzacja, VAT – Agnieszka Mi?osz – tel.

           (43) 8287 117

3.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – Anna Tocza?a - Ma?czak – tel. (43) 8287 117

4.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117

5.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej, p?ace, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

 

Wydzia? Podatków i Op?at

 

1.       Kierownik Wydzia?u – S?awomir Wawrowski – tel. (43) 8287 101

2.       Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101

3.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101

4.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci podatkowej – Dorota Wo?niak – tel. (43) 8287 101

5.       Inspektor ds. obs?ugi interesantów w zakresie podatków i op?at – Aurelia ?uczak tel.

          (43) 8287 103

 

Wydzia? O?wiaty

 

1.       Kierownik Wydzia?u – Ewelina Alberczak – tel. (43) 8287 111

2.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci o?wiaty, p?ace, ZUS  - Anna Miko?ajczyk – tel. (43) 8287 111

3.       Inspektor ds. ksi?gowo?ci o?wiaty – Miros?awa Michalak – tel. (43) 8287 111

4.       Inspektor ds. bhp i o?wiaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111

 

Wydzia? Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

1.       Kierownik Wydzia?u – Miros?aw Frontczak - tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185

2.       Inspektor ds. drogownictwa – W?odzimierz Janiak - tel.  (43) 8287 113

3.       Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Mi?osz - tel. (43) 8287 113

4.       Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz - tel. (43) 8287 113

 

Wydzia? Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 

1.       Kierownik Wydzia?u – Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054

2.       Inspektor ds. gospodarki nieruchomo?ciami – Bo?ena Krogulecka – tel. (43) 8287 116

3.       Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Marcin Wicherski – tel. (43) 8287 116

 

Wydzia? Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony ?rodowiska i Zarz?dzania Kryzysowego

 

1.        Kierownik Wydzia?u, Pe?nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych– ?ukasz Ka?u?a,    (43) 8287

         105,tel. kom. 603 045 912

2.     Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   – ?ukasz Jeziorny– tel. (43) 8287 105

3.     Inspektor ds. rolnictwa i ochrony ?rodowiska – Krzysztof ?ubrowski – tel. (43) 8287 105

4.     Inspektor ds. gospodarki odpadami- Mariusz Lewandowski- (43) 8287 105

5.     Robotnik gospodarczy

 

Wydzia? Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówie? Publicznych i Promocji

 

1.     Kierownik Wydzia?u - Tomasz Jachowicz – tel. kom. 798 872 271 ,tel.(43) 8287 115

2.     Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz wspó?pracy z    

         organizacjami pozarz?dowymi – Beata W?odarczak – tel.  (43) 8287 115

3.        Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zag?oba– tel.  (43)  

 8287 115

 

Stanowiska ds. gospodarczych

 

1.      Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186

2.      Robotnik gospodarczy – Ma?gorzata Pawlak

3.      Robotnik gospodarczy – Renata Mamot

4.      Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak

5.      Robotnik Gospodarczy ORLIK

 

 


Regulamin Organizacyjny Urz?du Gminy i Miasta w Warcie do pobrania:

Regulamin organizacyjny.pdf

Schemat Regulaminu organizacyjnego.pdf

 

 


 

Utwórz  Utwórz...