OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Obrona cywilna
Obrona cywilna PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
19.02.2013.
Zadania Obrony Cywilnej (2011-08-26 11:13:08)
Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi?zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z pó?n. zm.) obrona cywilna ma na celu:

 • ochron? ludno?ci, zak?adów pracy i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej, dóbr kultury;
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
 • wspó?dzia?anie w zwalczaniu kl?sk ?ywio?owych i zagro?e? ?rodowiska oraz usuwaniu ich skutków.

W zakresie obrony cywilnej powy?sza ustawa okre?la ponadto (Dzia? IV ustawy):

 • organy administracji w sprawach obrony cywilnej;
 • sk?ad oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej;
 • obowi?zki obywateli w zakresie obrony cywilnej (s?u?ba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludno?ci);
 • przysposobienie obronne m?odzie?y szkolnej i studentów.
 
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zada? obrony cywilnej s? formacje obrony cywilnej. Formacje tworz? w drodze rozporz?dzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarz?dzenia, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci: skal? wyst?puj?cych zagro?e?, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizacj? wewn?trzn?. Formacje obrony cywilnej mog? tworzy? tak?e pracodawcy.
 
Szczegó?owy katalog zada? obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokó? Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotycz?cy ochrony ofiar mi?dzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporz?dzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyj??a 19 wrze?nia 1991 r.
 
W rozumieniu Protoko?u okre?lenie "obrona cywilna" oznacza wype?nianie wszystkich lub niektórych wymienionych ni?ej zada? humanitarnych, maj?cych na celu ochron? ludno?ci cywilnej przed niebezpiecze?stwami wynikaj?cymi z dzia?a? zbrojnych lub kl?sk ?ywio?owych, i przezwyci??anie ich bezpo?rednich nast?pstw, jak te? zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. S? to nast?puj?ce zadania:

 • s?u?ba ostrzegawcza;
 • ewakuacja;
 • przygotowanie i organizowanie schronów;
 • obs?uga ?rodków zaciemnienia;
 • ratownictwo;
 • s?u?by medyczne, w??czaj?c w to pierwsz? pomoc oraz opiek? religijn?;
 • walka z po?arami;
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 • odka?anie i inne podobne dzia?ania ochronne;
 • dostarczanie dora?nych pomieszcze? i zaopatrzenia;
 • dora?na pomoc dla przywrócenia i utrzymania porz?dku w strefach dotkni?tych kl?skami;
 • dora?ne przywrócenie dzia?ania niezb?dnych s?u?b u?yteczno?ci publicznej;
 • dora?ne grzebanie zmar?ych;
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezb?dnych dla przetrwania;
 • dodatkowe rodzaje dzia?alno?ci, niezb?dne dla wype?nienia którego? z zada? wy?ej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 
Krajowe regulacje prawne dotycz?ce obrony cywilnej, tj. ustawa o powszechnym obowi?zku obrony oraz akty wykonawcze do niej, nie s? spójne i nie wyczerpuj? wszystkich obszarów zadaniowych obrony cywilnej wymienionych przez Protokó?. Przepisy nie okre?laj? jednoznacznie zada? ochrony ludno?ci realizowanych w czasie pokoju, ograniczaj?c si? wy??cznie do zada? obejmuj?cych dzia?alno?? planistyczn?, organizacyjn?, szkoleniow? i upowszechniaj?c? wiedz? na temat problematyki obrony cywilnej.

W ostatnich latach wiele aktów prawnych dotycz?cych obrony cywilnej przesta?o obowi?zywa?, a w ich miejsce nie zosta?y przyj?te nowe regulacje. Dotyczy to zw?aszcza uchylenia art. 140 ustawy o powszechnym obowi?zku obrony, który stanowi? delegacj? ustawow? do wydania przez Rad? Ministrów rozporz?dze? okre?laj?cych obowi?zki i uprawnienia organów w sprawie obrony cywilnej, kwestie formacji obrony cywilnej oraz sygna?y powszechnego ostrzegania i alarmowania. Brak regulacji prawnej w powy?szych przypadkach ogranicza mo?liwo?ci realizacji zada? w zakresie obrony cywilnej.

Wi?cej informacji na stronie http://www.ock.gov.pl/ .

 

 
 

Informator

Sygna?y alarmowe

2011-08-26 11:09:22

2011-08-26 11:09:55

(138 KB)

(1034 KB)