OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Komput dla mieszkanców I arrow Atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
03.12.2012.

Atrakcje turystyczne

 

Dzi?ki nieska?onej przyrodzie, znacznemu nagromadzeniu ró?nych zabytków oraz historii miasta teren ca?ej gminy jest atrakcyjny turystycznie. Mieszka?cy terenów po?o?onych w pobli?u Zbiornika „Jeziorsko” oraz w?adze zapraszaj? turystów, którzy chc? skorzysta? z walorów zarówno przyrodniczych jak i architektonicznych tego terenu. G?ównym walorem przyrodniczo – krajobrazowym przyci?gaj?cym turystów jest w?a?nie Zbiornik Jeziorsko, który mo?e usatysfakcjonowa? zwolenników biernego wypoczynku nad wod?, amatorów sportów wodnych, my?liwych i w?dkarzy. Po?udniowa bogata w ryby cz???, przyci?ga licznych w?dkarzy, natomiast pó?nocna jest idealna dla ?eglarzy i motorowodniaków. P?askie ukszta?towanie terenu w pobli?u zalewu sprzyja silnym wiatrom, wykorzystywanym ch?tnie przez ?eglarzy. Klub Turystyki wodnej Warta organizuje corocznie Regaty o B??kitn? wst?g? Zalewu Jeziorsko oraz sp?ywy kajakowe. Po drugiej stronie wody a? do Rossoszycy rozci?gaj? si? rozleg?e lasy, niezwykle urodzajne w borowiki i podgrzybki – jest to raj dla grzybiarzy i mi?o?ników le?nych w?drówek. Prze gmin? przebiegaj? atrakcyjne szlaki turystyczne: Walk Nad Wart? w 1939 roku, W?adys?awa Reymonta, Powsta?ców 1863 r. oraz Kazimierza Deczy?skiego a tak?e rowerowe: sieradzka S-ka, która ??czy si? z mi?dzynarodowym szlakiem rowerowym ??cz?cym ?ód? z Berlinem. Przez Miasto i Gmin? przebiega równie? Trójkowa Magistrala Rowerowa Szklarska Por?ba - Augustów.

Atrakcj? turystyczn? terenu Gminy i Miasta Warta s? równie? obiekty architektury i budownictwa: zespo?y sakralne, kaplice, pa?ace i dwory, historyczny uk?ad przestrzenny (rynek Warcki), kamienice, architektura przemys?owa (m?yny), obiekty archeologiczne (grodziska, cmentarzyska) oraz wiele miejsc pami?ci historycznej.

Na terenie gminy znajduj? si? zabytki wpisane do rejestru w tym zabytki architektury murowanej i drewnianej, zabytkowe parki. Cennymi obiektami atrakcji turystycznej s? ko?cio?y i zespo?y klasztorne m.in. Ko?ció? i Klasztor OO Bernardynów w Warcie, Klasztor SS Bernardynek w Warcie, Ko?ció? p.w. ?w. Miko?aja w Warcie, drewniany ko?ció? w Rossoszycy, Górze i Kamionaczu. Architektur? ?wieck? reprezentuj? interesuj?ce zespo?y rezydencjonalne, pa?ace i zespo?y dworsko-parkowe, w Ma?kowie, w Ustkowie, w Miko?ajewicach, w Ro?d?a?ach, w Cielcach. Obecnie wi?kszo?? obiektów wykorzystywana jest do celów mieszkalnych (Cielce, Ustków), restauracyjno-hotelarskich (Ma?ków) a niektóre pe?ni? funkcje placówek pomocy spo?ecznej (Ro?d?a?y).

Wiele obiektów dworskich nabytych przez nowych w?a?cicieli jest poddawana zabiegom remontowym i konserwatorskim (Ustków). W otoczeniu wielu obiektów pa?acowych i dworskich znajduj? si? zabytkowe parki (Ro?d?a?y, Ma?ków, Cielce).

Elementem zabytkowym architektury miejskiej, przyci?gaj?cej uwag? jest Ratusz z 1842 r. dawne jatki oraz kamienice w Warcie.

Przesz?o?? historyczn? dokumentuj? stanowiska archeologiczne (grodzisko w Ma?kowie, cmentarzysko w Górze). Upowszechnianiem dawnej historii i kultury tego terenu, s?u??cym sw? dzia?alno?ci? jest Muzeum Miasta i Rzeki Warta, które ukazuje w swych wystawach i sta?ych ekspozycjach dorobek materialny tej ziemi.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł