OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Realizowane projekty
Realizowane projekty PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
07.10.2009.

 

 

Gmina i Miasto Warta oraz Solectwo Ustków

 

otrzymaly wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadan wlasnych gminy w zakresie realizacji malych projektów lokalnych

 

realizowanych na terenach wiejskich

 

 Tytul Projektu:

 

Doposazenie budynku Domu Ludowego w Ustkowie pelniacego funkcje spoleczno – kulturalna poprzez zakup krzesel, lodówki, kuchni gazowej oraz zastawy stolowej wraz z organizacja Dozynek Gminnych”

 

Data realizacji projektu: 01.07.2018r. – 15.09.2018r.

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest doposazenie Domu Ludowego w Ustkowie poprzez zakup krzesel, lodówki, kuchni gazowej oraz zastawy stolowej wraz z organizacja wydarzenia kulturalnego jakim sa Dozynki Gminne. Doposazenie wraz z organizacja dozynek zintegruje lokalna  spolecznosc, pobudzi poczucie tozsamosci lokalnej i kulturowej, podniesie atrakcyjnosc obiektu.

 

07.05.2018r.

Gmina i Miasto Warta

wraz z solectwem Goluchy Labedzie

otrzymala wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadan wlasnych gminy w zakresie realizacji malych projektów lokalnych

realizowanych na terenach wiejskich.

 

Tytul Projektu:

„Doposazenie swietlicy wiejskiej w Labedziach pelniacej funkcje spoleczno-kulturalne poprzez zakup krzesel i sprzetu gastronomicznego oraz organizacja Akademii z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polske niepodleglosci”

Data realizacji projektu: 01.07.2018r. – 30.10.2018r.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest doposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Labedzie majacej istotne znaczenie dla spolecznosci lokalnej poprzez zakup krzesel i sprzetu gastronomicznego oraz zorganizowanie Akademii z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polske niepodleglosci. Budzenie uczuc patriotycznych wsród mieszkanców, uwrazliwianie mlodziezy na wartosci Ojczyzna, Patriotyzm, Wolnosc. Integracja lokalnej spolecznosci wsi oraz spolecznosci szkolnej, wzmacnianie tozsamosci lokalnej historyczno-kulturowej oraz unowoczesnienie bazy kultury.

 

 

 

Projekt wspófinansowany z budzetu Samorzadu Lódzkiego

 

 

 

 

Gmina i Miasto Warta

otrzymala wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadan wlasnych gminy w zakresie realizacji malych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Tytul Projektu:

„Doposa?enie budynku remizy OSP Glinno pe?ni?cego funkcj? spo?eczno-kulturaln?

poprzez zakup krzese? oraz kuchni gazowej”

Data realizacji projektu: 01.07.2017r. – 15.09.2017r.

Cel projektu:

 

doposa?enie remizy OSP poprzez zakup krzese? oraz kuchni gazowej. Integracja lokalnej spo?eczno?ci wsi, pobudzenie ?wiadomo?ci lokalnej i kulturowej, podnoszenie atrakcyjno?ci i doposa?enie obiektu o istotnym znaczeniu dla spo?eczno?ci lokalnej.

Data realizacji projektu: 01.07.2017r. – 29.09.2017r.

 

Tytu? Projektu:

„Ma?y Zagajewski Amfiteatr

miejscem krzewienia kultury i integracji mieszka?ców wsi Zagajew”

Cel projektu:

Integracja lokalnej spo?eczno?ci wsi Zagajew, poprzez powstanie ma?ego Zagajewskiego Amfiteatru oraz pobudzenie aktywno?ci 

 

obywatelskiej do samodzielnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem dzia?ania jest równie? podnoszenie atrakcyjno?ci i unowocze?niania bazy kultury wspieraj?cej wydarzenia kulturalne.

 

„Projekty  wspó?finasowane z bud?etu Samorz?du ?ódzkiego”

 

Zobacz galeri? z Do?ynek w Glinnie

"Ma?y Zagajewski Amfiteatr

miejscem krzewienia kultury i integracji mieszka?ców

wsi Zagajew”

 

 

W niedzielne popo?udnie, 20 sierpnia bie??cego roku odby?y si? uroczysto?ci do?ynkowe zorganizowane przez Gmin? i Miasto Warta. Gospodarzem tegorocznych do?ynek by?o so?ectwo Glinno. Uroczysto?ci do?ynkowe rozpocz??y si? przej?ciem korowodu do?ynkowego przy akompaniamencie orkiestry d?tej z Sieradza i Warty - pod batut? Damiana Michaluka.

Nast?pnie korowód do?ynkowy przeszed? na plac przy OSP Glinno, gdzie rozpocz??a si? msza ?wi?ta. Honory starostów pe?nili Jolanta ???ak i Rados?aw Rymarz. Cz??? oficjalna uroczysto?ci rozpocz??a wyst?pieniem go?ci zaproszonych Rozstrzygni?to konkurs na naj?adniejszy wieniec do?ynkowy, w którym pierwsze miejsce otrzyma? wieniec gospodarzy czyli so?ectwa Glinno, II miejsce so?ectwo Lasek, III miejsce so?ectwo Dzierz?zna.

Wyst?py na scenie rozpocz?li uczniowie ze Szko?y Podstawowej we W?yniu, nast?pnie zespó? ?piewaczy „Jezioranki” i „Ma?e Jezioranki” a zaraz po nich swój wyst?p zaprezentowali „Gra?yna Gino Band” oraz „Warta Folk Band”. Przybyli go?cie mieli równie? okazj? pozna? smak regionalnych potraw przygotowanych przez Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi z terenu gminy. Gwiazd? wieczoru by? Zespó? MARKUS P.

Do?ynki Gminne w Glinnie wspó?finansowane zosta?y z bud?etu Samorz?du Województwa ?ódzkiego - projekt „Doposa?enie budynku remizy OSP Glinno pe?ni?cego funkcj? spo?eczno-kulturaln? poprzez zakup krzese? oraz kuchni gazowej”.

 

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2011 z udzia?em funduszy unijnych

 

1.Budowa obiektów sportowych w Proboszczowicach.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

 

W 2010 roku oddano do u?ytku kompleks boisk sportowych w miejscowo?ci Proboszczowice dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucj? zarz?dzaj?c? by? Urz?d Marsza?kowski. W ramach kompleksu wybudowano mini boisko do pi?ki no?nej o nawierzchni trawiastej, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej do pi?ki siatkowej i koszykówki wraz z wyposa?eniem. Obok boisk wybudowano sanitariaty oraz cz??? magazynow? oraz miejsca parkingowe. Ca?o?? kompleksu ogrodzono siatk? wraz z bram? i furtk?. Ponadto teren wyposa?ono w urz?dzenia ma?ej architektury tj. w ?awki oraz kosze na ?mieci. Obiekty s? ogólnodost?pne, s?u??ce dzieciom, m?odzie?y i mieszka?com Proboszczowic i pobliskiej Warty oraz okolicznym wioskom.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzia?anie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Warto?? projektu: 457.225,72 z?.

Dofinansowanie: 281.081,00 z?.

 

2. Utworzenie ?wietlicy wiejskiej z urz?dzeniami zabawowo - rekreacyjnymi w miejscowo?ci Dzierz?zna.

W 2011 roku oddano do u?ytku ?wietlic? wiejsk? wraz z urz?dzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowo?ci Dzierz?zna dofinansowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucj? zarz?dzaj?c? by? Urz?d Marsza?kowski. W ramach inwestycji wykonano remont dotychczasowego budynku ?wietlicy, dobudowano sanitariaty wraz z w?z?em sanitarnym. W remontowanej ?wietlicy wybudowano kuchni? i sal? biesiadn?. Zakupiono wyposa?enie kuchni, sto?y, krzes?a stó? do tenisa sto?owego oraz rakietki. Na zewn?trz wybudowano grill z zadaszeniem, plac zabaw z zabawkami dla dzieci, ustawiono ?awki. Ca?o?? terenu ?wietlicy ogrodzono p?otem wraz z bram? i furtkami i za?o?ono trawniki.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzia?anie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Warto?? ca?kowita projektu:504.453,15 z?.

Dofinansowanie: 310.114,00 z?.

 

3. Budowa wodoci?gu oraz stacji uzdatniania wody w m. Grabinka.

W ramach inwestycji zosta?a zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Grabince. Zamontowano nowe okna i drzwi oraz ocieplono budynek i pomalowana zosta?a elewacja. W ?rodku budynku po za?o?eniu p?ytek ceramicznych na ?cianach i pod?odze zainstalowano urz?dzenia technologiczne tj. trzy filtry, chlorator, pompy, promienni uv. Wykonano zbiornik wody czystej o pojemno?ci 200 m3, kana? wód pop?ucznych oraz sieci mi?dzyobiektowe. Ponadto zmodernizowano dwie studnie g??binowe oraz przeprowadzony zosta? nowy kabel zasilaj?cy nn. Ca?o?? zosta?a ogrodzona wymieniona siatk? ogrodzeniow? oraz zamontowano now? bram? i furtk?. Inwestycja obejmowa?a równie? wybudowanie sieci wodoci?gowej Ø 110 i Ø 60 mm w miejscowo?ciach Ro?d?a?y, Rossoszyca, Borek lipi?ski, Lipiny, Kolonia Lipiny, Mogilno  o ??cznej d?ugo?ci 14,94 km

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dzia?anie: Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej

Warto?? ca?kowita projektu: 2.065.428,59 z?.

Dofinansowanie: 826.342 z?.

 

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od Kolonia Socha- Ustków

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o d?ugo?ci 2550 mb. i o szeroko?ci 4 m. wraz z obustronnymi poboczami.

Warto?? inwestycji 624 974, 00 z?

Dotacja: 175 00,00 z?.

 

5. Budowa  Przystani kajakowej „Warta”.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

Teren przewidziany pod inwestycj? znajduje si? w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - ?ód?). W ramach projektu planuje si? wykonanie nabrze?y miejsc do wyci?gania sprz?tu na ko?cu starorzecza biegn?cego od lewego brzegu istniej?cego koryta rzeki, w strefie istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta - ?ód?. Przedsi?wzi?cie przewiduje wykonanie przystani kajakowej na rzece Warcie w Warcie. Przysta? ma obs?ugiwa? wodniaków korzystaj?cych z rz. Warty, jak i s?u?y? lokalnym mieszka?com jako miejsce sportu i rekreacji. Przewiduje si? zlokalizowanie nabrze?y (z miejscami do wyci?gania sprz?tu p?ywaj?cego) wykonanych z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na ko?cu starorzecza, w strefie istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego. Mi?dzy nabrze?ami planuje si? wykonanie naturalnych slipów do wyci?gana kajaków na brzeg, ukszta?towanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje tak?e wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. po??czenie istniej?cego starorzecza z korytem rzeki Warty.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Dzia?anie: II.3 Ochrona przyrody

Warto?? ca?kowita projektu: 531 932,14 z?.

Dofinansowanie: 339 999,90 z?.

 

6. ?cie?ka edukacji ekologicznej „Warta”.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

 

Cel projektu – ochrona wysokich istniej?cych walorów ?rodowiska przyrodniczego Gminy oraz kszta?towanie postaw ekologicznych w?ród mieszka?ców i turystów.

 

Projekt pn. „Budowa ?cie?ki edukacji ekologicznej „Warta”” realizowany jest w ramach  II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2007-2013: Ochrona ?rodowiska, zapobieganie zagro?eniom i energetyka, dzia?anie II.3 Ochrona przyrody.

Inwestycja jest przedsi?wzi?ciem z zakresu budowy obiektów ma?ej infrastruktury turystycznej s?u??cej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmiern? i niekontrolowan? presj? turystów.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ?cie?ki edukacji ekologicznej „Warta” wraz z infrastruktur? towarzysz?c?.

Na opisywane przedsi?wzi?cie sk?adaj? si? nast?puj?ce elementy:

 

  • Ci?g pieszy (chodnik w linii nasypu drogi wojewódzkiej),
  • Tablice informacyjne dotycz?ce obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego
  • Zatoka parkingowa.

 

 

 

Warto?? umowna inwestycji: 289 502,26 z?

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 246 076,92 z?.

 

7. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ulicy D?ugiej w Warcie w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012”

Inwestycja polega na wybudowaniu kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarnym. Wybudowane zostan? boisko do pi?ki no?nej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do pi?ki siatkowej i koszykówki. Wybudowane zostan? równie? sanitariaty z szatniami. Ca?o?? terenu zostanie ogrodzona i o?wietlona. Obiekty b?d? ogólnodost?pne dla mieszka?ców Warty i okolic.

Warto?? ca?kowita inwestycji: 1 243 289,44 z?.

Dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu, 30 % Urz?d Marsza?kowski w ?odzi

 

8. Droga dojazdowa do przystani jachtowej w  Ostrowie Warckim o d?ugo?ci 614,5 mb.

Inwestycja obejmuje wybudowanie drogi asfaltowej z podbudow? wraz z chodnikami z kostki brukowej i odwodnieniem. Droga ma s?u?y? wszystkim korzystaj?cym z przysz?ej przystani jachtowej i zaplecza rekreacyjno-turystycznego. Inwestycja budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw schetynówki.

Warto?? ca?kowita inwestycji: 735 676,94 z?.

Dofinansowanie : 50 % w ramach ww. Programu.

 

9. Rewitalizacja Miasta Warta – etap I.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

Projekt obejmuje nast?puj?ce inwestycje:

1.     Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny;

2.     Modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie;

3.     Rewitalizacja Rynku im. W?. St. Reymonta z przyleg?ymi ulicami Oxi?skiego i Piekarsk?;

4.     Utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ulicy Skar?y?skiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny

O? Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

Dzia?anie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Warto?? ca?kowita inwestycji: 1.505.345,45 z?.

Dofinansowanie: 1.279.543,63 z?.

 

 

Inwestycje planowane:

 

- Budowa Portu jachtowego w m. Ostrów Warcki wraz z kompletn? baz? socjalno- rekreacyjn?

- Kanalizacja m. Ostrów Warcki oraz Warty ul. Sadowa

- Kanalizacja miejscowo?ci pozosta?ych miejscowo?ci wokó? Zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty na terenie Gminy i Miasta Warta

- Ustalenie tras rowerowych

- Wytyczenie szlaków kajakowych

- Budowa hali sportowej w m. Warta

- Poprawa jako?ci dróg gminnych

 

 

Projekt "Sala wiejska sal? na przysz?o??"

Zako?czono realizacj? projektu "Sala wiejska sal? na przysz?o??", na który otrzymano dotacj? w wysoko?ci 10.000 z? w konkursie og?oszonym przez Fundacj? Wspomagania Wsi. Dzi?ki dotacji uda?o si? wymieni? pod?og? i drzwi zewn?trzne w budynku OSP Jakubice. Poprawa stanu budynku pozwoli na organizowanie przez mieszka?ców so?ectwa imprez okoliczno?ciowych. Sala wykorzystana b?dzie równie? na zebrania wiejskie, zebrania organizacyjne cz?onków OSP, KGW... Zostanie ona te? udost?pniona dzieciom i m?odzie?y na spotkania oraz do organizacji szkole? dla rolników i gospody? wiejskich.