OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pozytek publiczny arrow Ogloszenie w sprawie konsultacji programu wspólpracy na 2019 rok
Ogloszenie w sprawie konsultacji programu wspólpracy na 2019 rok PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
05.11.2018.

OGLOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 05 listopada 2018 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu wspólpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Na podstawie Uchwa?y Nr LIX/293/10 z dnia 7 pa?dziernika 2010 roku w sprawie szczegó?owego sposobu konsultowania z radami po?ytku publicznego lub organizacjami pozarz?dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotycz?cych dzia?alno?ci statutowej tych organizacji

 

og?aszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu wspó?pracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 

1)      Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umo?liwienie zg?aszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarz?dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie dzia?aj?ce na terenie Gminy i Miasta Warta.

2)      Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu wspó?pracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

3)      Konsultacje odb?d? si? w okresie od 12 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018r.  w formie przyjmowania uwag i opinii na pi?mie na formularzu konsultacji.

4)       Projekt Programu - b?dzie dost?pny na stronie internetowej Urz?du Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl w zak?adce po?ytek publiczny. Wype?niony formularz mo?na przekaza?:

a) drog? korespondencyjn? na adres: Urz?d Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. W?. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

b) drog? elektroniczn? na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uwagi i opinie z dat? wp?ywu po dniu 23 listopada  2018r. nie b?d? rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmuj? zasi?giem teren Gminy i Miasta Warta.

W zalaczeniu:

1. Projekt Programu.doc

2. Formularz konsultacji.doc               

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

         /-/ Jan Serafi?ski

 
następny artykuł »