OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Zlobek gminny w Warcie arrow PROJEKT - Tworzenie miejsc zlobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta
PROJEKT - Tworzenie miejsc zlobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.10.2018.

Image 

PROJEKT – Tworzenie miejsc ??obkowych dla dzieci  do lat 3 w Gminie Warta

Numer projektu: RPLD.10.01.01/1/18/019

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjno?? pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Dzia?ania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Warto?? projektu: 851 680,30 z?
Dofinansowanie: 770 416,06  z?

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Grembowicz  tel. 43 828 71 13 e-mail:
  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

BIURO PROJEKTU:
Rynek, ul. W?. Reymonta 1

98-290 Warta

 

CEL:  Celem g?ównym projektu jest zwi?kszenie aktywno?ci zawodowej kobiet sprawuj?cych opiek? nad dzieckiem do lat 3 z Miasta i Gminy Warta  poprzez  zapewnienie miejsc w ??obku  dzieciom osób pracuj?cych sprawuj?cych opiek? na dzieckiem do lat 3, osób powracaj?cych na rynek pacy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem i i/lub opiek? nad dzieckiem jak i równie? osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barier? wej?cia na rynek pracy. Cel zostanie osi?gni?ty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 15 miejsc opieki nad dzie?mi do 3 roku ?ycia w nowo powsta?ym ??obku w Warcie . Realizacja projektu jest odpowiedzi? na problem braku     miejsc opieki nad dzie?mi do lat 3. na terenie miasta i gminy Warta, przyczyniaj?cy si? do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a tak?e do trudno?ci w godzeniu ?ycia zawodowego i rodzinnego.

 

 

SZCZEGÓ?OWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Wsparcie w ramach projektu skierowane b?dzie do matek(15 K) zamieszkuj?cych na terenie gminy Warta (woj. ?ódzkie) pracuj?cych sprawuj?cych opiek?  nad dzieckiem do lat 3, osób powracaj?cych na rynek pracy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem dziecka /wychowaniem dziecka tj. przebywaj?cych na urlopie macierzy?skim i wychowawczym, które chc? wróci? na rynek pracy(13 K) oraz osób bezrobotnych  i biernych zawodowo dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barier? wej?cia na rynek prac (2 K).

Dok?adna data – od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r

Adres realizacji wsparcia:

Warta, ul. Kozminska 11

 

Projekt nr RPLD-10.01.00-10-A001/18 pn. „Tworzenie miejsc ??obkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Priorytetu X – Adaptacyjno?? pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Dzia?ania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 
« poprzedni artykuł