OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.05.2018.

Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przeplywu (tzw. RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi?zku z realizacj? wymogów Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys?uguj?cych Pani/Panu prawach z tym zwi?zanych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Warta         

2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sfer? przetwarzania danych osobowych. Je?li ma Pani/Pan pytania dotycz?ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia?ania Administratora Danych, a tak?e przys?uguj?cych Pani/Panu uprawnie?, mo?e si? Pani/Pan skontaktowa? si? z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zada? wynikaj?cych z przepisów prawa, w szczególno?ci z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a tak?e na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowi?zków i zada? zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s? w celu/celach:

a)wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na Administratorze;

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej powierzonej Administratorowi,

d)w pozosta?ych przypadkach - na podstawie wcze?niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre?lonym w tre?ci zgody.

5.Administrator przetwarza Pa?stwa dane osobowe w ?ci?le okre?lonym, minimalnym zakresie niezb?dnym do osi?gni?cia celu, o którym mowa powy?ej. W szczególnych sytuacjach Administrator mo?e przekaza?/powierzy? Pa?stwa dane innym podmiotom. Podstaw? przekazania/powierzenia danych s? przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwo?ci, administracja skarbowa, instytucje zwi?zane z obs?ug? funduszy unijnych, podmioty zwi?zane z obs?ug? sfery socjalnej - ZUS, PFRON) lub w?a?ciwie skonstruowane, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6.Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji celu dla jakiego zosta?y zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre?lonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw? z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustaw? z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania archiwów zak?adowych.

7.W zwi?zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys?uguj? Pani/Panu, z wyj?tkami zastrze?onymi przepisami prawa, nast?puj?ce uprawnienia:

-dost?pu do danych osobowych jej dotycz?cych,

-??dania ich sprostowania,

-usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powy?szych uprawnie? mo?na skorzysta? w siedzibie Administratora, pisz?c na adres AD lub drog? elektroniczn? kieruj?c korespondencj? na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Osoba, której dane przetwarzane s? na podstawie zgody wyra?onej przez t? osob? ma prawo do cofni?cia tej zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

8.Przys?uguje Pa?stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w?a?ciwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych przez Administratora.

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si? na podstawie zgody osoby, której dane dotycz?, podanie przez Pani?/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie przez Pani?/Pana danych osobowych jest obowi?zkowe, w sytuacji gdy przes?ank? przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi?dzy stronami umowa.

11.Pani/Pana dane mog? by? przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b?d? profilowane.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »