OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.05.2018.

Od 25 maja 2018 roku obowiazuje Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przeplywu (tzw. RODO).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z realizacja wymogów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przyslugujacych Pani/Panu prawach z tym zwiazanych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Warta         

2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sfere przetwarzania danych osobowych. Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzialania Administratora Danych, a takze przyslugujacych Pani/Panu uprawnien, moze sie Pani/Pan skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadan wynikajacych z przepisów prawa, w szczególnosci z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a takze na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiazków i zadan zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu/celach:

a)wypelnienia obowiazków prawnych ciazacych na Administratorze;

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

c)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej Administratorowi,

d)w pozostalych przypadkach - na podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.

5.Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe w scisle okreslonym, minimalnym zakresie niezbednym do osiagniecia celu, o którym mowa powyzej. W szczególnych sytuacjach Administrator moze przekazac/powierzyc Panstwa dane innym podmiotom. Podstawa przekazania/powierzenia danych sa przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwosci, administracja skarbowa, instytucje zwiazane z obsluga funduszy unijnych, podmioty zwiazane z obsluga sfery socjalnej - ZUS, PFRON) lub wlasciwie skonstruowane, zapewniajace bezpieczenstwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6.Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwów zakladowych.

7.W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysluguja Pani/Panu, z wyjatkami zastrzezonymi przepisami prawa, nastepujace uprawnienia:

-dostepu do danych osobowych jej dotyczacych,

-zadania ich sprostowania,

-usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyzszych uprawnien mozna skorzystac w siedzibie Administratora, piszac na adres AD lub droga elektroniczna kierujac korespondencja na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Osoba, której dane przetwarzane sa na podstawie zgody wyrazonej przez ta osobe ma prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

8.Przysluguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Panstwa danych osobowych przez Administratora.

9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby, której dane dotycza, podanie przez Pania/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przeslanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

11.Pani/Pana dane moga byc przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie beda profilowane.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »