OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Wspólpraca zagraniczna
Wspólpraca zagraniczna PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
03.04.2009.
polska   Wspólpraca zagraniczna.    niemcy

 

         Wspó?praca Warty z niemieckim miastem Lengerich zacz??a si? od wspó?pracy z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie a podobn? klinik? w Lengerich. Dzi? trwaj? o?ywione kontakty w?adz obu miast.
        Kontakty na szczeblu w?adz gminnych Warty i Lengerich, jak równie? zawodowa wymiana do?wiadcze? mi?dzy Szpitalem w Warcie a tamtejsz? klinik? Psychiatryczn?, zrodzi?y my?l utworzenia w obu partnerskich miastach równorz?dnych towarzystw. W Warcie powsta?o Towarzystwo Przyjació? Lengerich, a w Lengerich Towarzystwo Przyjació? Warty, co wzmacnia wzajemne wymiany grup obu spo?ecze?stw.
        Rozwijaj?ce si? coraz owocniej partnerskie kontakty Warty i Lengerich, wyzwoli?y szereg nowych inicjatyw w ?yciu kulturalnym miasta. Z inicjatywy miejscowych artystów-plastyków, ma??e?stwa Ma?gorzaty Szyma?skiej-Cegie?ki i Jana Cegie?ki organizowane s? w lipcu Interdyscyplinarne Plenery Malarskie. Arty?ci z Polski, Niemiec, S?owacji tworz? swe prace przebywaj?c 2 tygodnie na terenie miasta Warta. Prace urozmaicaj? im wieczorne spotkania, pikniki oraz wycieczki do wielu ciekawych miejsc okolicy. Plener rozpoczyna si? i ko?czy  wystawami prac artystów.
        Obok rozwijaj?cego si? ?ycia kulturalnego miasta przy pomocy go?ci z Lengerich, coraz bardziej konkretyzuj? si? ró?ne plany wspólnych polsko- niemieckich przedsi?wzi?? gospodarczych.
Wiecej informacji na stronie miasta  Lengerich: http://www.lengerich.de/
 

Wspó?praca z partnerskim miastem Szecseny  na W?grzech

W dniach 2-5 czerwca br. w partnerskim mie?cie Szecseny na W?grzech na zaproszenie tamtejszych w?adz go?ci?a z oficjaln? wizyt? delegacja Gminy i Miasta Warta. Celem spotkania by? udzia? w obchodach Dni Szecseny. Folklor Ziemi warckiej reprezentowa?y zespo?y ?piewacze „Jezioranki”(grupa dzieci?ca i doros?a), Kapela ludowa z Nobeli i Kapela z Warty, produkty regionalne przygotowa?y Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Klonówka, Zagajewa i Jeziorska.  Burmistrz oraz Przewodnicz?cy Rady GiM Warta wzi?li  udzia? w mi?dzynarodowej konferencji odbywaj?cej si? na S?owacji z udzia?em przedstawicieli W?gier, S?owacji i Siedmiogrodu (Rumunia). W wyniku rozmów z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji (sportowych, kulturalnych itp.) uda?o si? nawi?za? nowe kontakty, które w przysz?o?ci maj? szans? zaowocowa? realizacj? wspólnych projektów.

Tund?a nowy partner gminy i miasta Warta

Od 10 lipca 2015 roku gmina i miasto Warta ma nowego partnera samorz?dowego.Jest nim gmina Tund?a w Bu?garii, le??ca w okr?gu Jambo? w po?udniowo-wschodniej cz??ci kraju.Obaj burmistrzowie – Jan Serafi?ski i Georgi Georgijew – podpisali w Warcie porozumienie o wspó?pracy.

 

Umowa ta wyszczególnia zakresy wspó?dzia?ania. Obejm? one rozwój ekonomiczny regionów, wymian? do?wiadcze? mi?dzy kierownictwami miejscowych organów w?adzy, wdra?anie nowoczesnych technologii w przemy?le, edukacj?, kultur?, turystyk?, produkcj? i przetwórstwo artyku?ów rolnych, wzajemn? pomoc w kontaktach w dziedzinie rolnictwa i handlu, aktywizacj? pracy z m?odzie?? oraz organizacj? wystaw i targów. – Szczególnie zale?y nam na wspó?pracy gospodarczej mi?dzy przedsi?biorcami. Widz? tu rol? samorz?du jako czynnika inspiruj?cego i wspieraj?cego tego rodzaju kontakty – mówi Jan Serafi?ski, burmistrz Warty. Art. 2 pkt 2 umowy mówi wprost: „Strony b?d? stwarza? warunki dla przyci?gania inwestycji w regionach obu stron, dla rozwoju wspó?pracy mi?dzy firmami, przedsi?biorstwami, instytucjami itp.”.

Porozumienie zosta?o zawarte wst?pnie na okres trzech lat. Po up?ywie tego czasu zostanie automatycznie przed?u?one na kolejne trzy lata, chyba ?e która? strona nie b?dzie zainteresowana dalsz? wspó?prac? i zawiadomi o tym partnera pisemnie na co najmniej pó? roku przed wyga?ni?ciem zawartej umowy.

Inicjatywa podj?cia wspó?pracy partnerskiej z Wart? wysz?a od Bu?garów, a zacz??a si? od spotkania przedstawicieli Lokalnej Grupy Dzia?ania Przymierze Jeziorsko z podobnym stowarzyszeniem dzia?aj?cym w Bu?garii. Potem posz?o ju? z górki.

Tund?a jest trzecim partnerem gminy Warta. Dwa pozosta?e to w?gierskie Szecseny i niemieckie Lengerich. Z tym pierwszym w?adze samorz?dowe utrzymuj? regularne kontakty. Z partnerem z Niemiec wi?zy nieco si? w ostatnim czasie rozlu?ni?y, ale, jak nam powiedzia? Jan Serafi?ski, by? mo?e niebawem pojawi si? szansa na ich ponowne zawi?zanie.