OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Patronat honorowy Burmistrza
Patronat honorowy PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
26.02.2016.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

 

1. Honorowy Patronat Burmistrza Gminy i  Miasta Warta zwany dalej Patronatem, jest wyró?nieniem honorowym,    

   podkre?laj?cym szczególny charakter przedsi?wzi?cia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 

2.Patronatem mog? by? obj?te przedsi?wzi?cia o charakterze niekomercyjnym, o tematyce dotycz?cej m. in. sfery spo?ecznej,

   kulturalnej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, gospodarczej, zdrowia, bezpiecze?stwa lub ekologii, o zasi?gu lokalnym,

   regionalnym, ogólnopolskim lub mi?dzynarodowym, których realizacja ma przyczyni? si? do promocji i               

   kszta?towania pozytywnego wizerunku gminy i miasta Warta lub mie? istotne znaczenie dla mieszka?ców gminy i miasta

   Warta.

 

3.Do imprez o charakterze lokalnym zalicza si? równie? imprezy organizowane przez szko?y, przedszkola i placówki

   szkolno-wychowawcze, pod warunkiem, ?e przedsi?wzi?cia te maj? charakter mi?dzyszkolny (mi?dzyprzedszkolny) lub

   anga?uj? uczestników spoza placówki, która jest organizatorem danego wydarzenia.

 

4.Przyznanie Patronatu nast?puje na wniosek organizatora przedsi?wzi?cia. Wzór wniosku stanowi za??cznik nr 2 do

   Zarz?dzenia. Wnioski mog? by? z?o?one osobi?cie do Sekretariatu Urz?du Gminy i Miasta Warta ul. Rynek im. W?. St.

   Reymonta 1, 98-290 Warta, korespondencyjnie lub poczt? elektroniczn? na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .  Za dat? przyj?cia

   wniosku uznaje si? dat? wp?ywu wniosku do Urz?du Gminy i Miasta w Warcie

 

5.Rozpatrywane b?d? wnioski z?o?one przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. W szczególnych

   przypadkach termin mo?e zosta? skrócony.

 

6.W przypadku przedsi?wzi?? cyklicznych o Patronat nale?y wyst?powa? ka?dorazowo.

 

7.Burmistrz podejmuje decyzj? po uzyskaniu rekomendacji  Sekretarza  Gminy i Miasta Warta oraz opinii merytorycznej

   Kierownika Wydzia?u Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, zamówie? Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji

 

 

8. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu nie wymaga uzasadnie?, jest ostateczna i nie przys?uguje od niej odwo?anie.

 

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy i  Miasta mo?e odebra? uprzednio przyznany Patronat. O   

    odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezw?ocznie.

 

10.Obj?cie Patronatem okre?lonego przedsi?wzi?cia wi??e si? z obowi?zkiem po stronie organizatora do umieszczenia w   

     widocznym miejscu, na wszystkich materia?ach promocyjnych i reklamowych dotycz?cych przedsi?wzi?cia oraz podczas

     jego trwania informacji o Patronacie w brzmieniu „Impreza/uroczysto?? pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i   

     Miasta Warta”. Informacja powinna by? zamieszczana wraz z herbem Gminy i Miasta Warta.

 

11.Organizator sk?adaj?c wniosek o obj?cie patronatem wyra?a zgod? na wykorzystywanie przez Urz?d Gminy i Miasta w

    Warcie na ka?dym polu eksploatacji w charakterze informacyjno-promocyjnym, wszelkich udost?pnionych przez

    organizatora materia?ów,  w tym fotograficznych, zwi?zanych z imprez? na który zosta? przyznany patronat.

 

Do pobrania wniosek o przyznanie Patronatu:

 

Wniosek.pdf