OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urzad arrow Dokumenty do pobrania
Dokumenty PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
03.04.2009.

Numer konta Urzedu Gminy Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006
Urzad Gminy i Miasta w Warcie
Ul. Rynek im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 1

98-290 Warta

 

Urzad stanu cywilnego:

-Wniosek o odpis aktu: urodzenia, ma??e?stwa, zgonu. PDF

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego. PDF

-NIP-3. PDF

-Zg?oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta?ego. PDF

-Zg?oszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesi?ce. PDF

-Zg?oszenie pobytu sta?ego. PDF

-Zg?oszenie pobytu czasowego trwaj?cego ponad 3 miesi?ce. PDF

Inwestycje:

-Wniosek: warunki zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.PDF

-Za?wiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.PDF

-Wniosek: wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.PDF

-Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.PDF

-Op?aty.PDF

Drogownictwo:

-Wniosek o lokalizacje urz?dze? w pasie drogowym.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urz?dzenia niezwi?zanego z funkcjonowaniem drogi.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na zaj?cie pasa drogowego drogi gminnej.PDF

-Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj? / przebudow? * zjazdu. PDF

Rolnictwo, Ochrona ?rodowiska, Geodezja:

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. PDF

-Zg?oszenie zamiaru usuniecie drzew. PDF

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF

-Wniosek o rozgraniczenie nieruchomo?ci.PDF

-Wniosek o po?wiadczenie o?wiadczenia PDF

-Wniosek o podzia? nieruchomo?ci. DOC

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych.DOC

-Wniosek o udzielenie zezwolenia na ?wiadczenie us?ug w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz?tami na terenie Gminy i Miasta Warta.PDF

-Wniosek o nadanie numeru porz?dkowego.PDF

Podatki:

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomo?ci.PDF

-Informacja w sprawie podatku rolnego. PDF 

-Informacja w sprawie podatku le?nego.PDF

-Deklaracja na podatek od nieruchomo?ci.PDF

-Deklaracja na podatek rolny.PDF

-Deklaracja na podatek le?ny.PDF

-DT-1 deklaracja na podatek od ?rodków transportowych.PDF

-DT-1A za??cznik do deklaracji dt-1.PDF

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap?dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.PDF

-Wniosek o wydanie za?wiadczenia.PDF

O?wiata:
-za??cznik do uchwa?y dotycz?cej stypendiów dla uczniów. PDF

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
-zg?oszenie podj?cia dzia?alno?ci - zmiany do istniej?cego wpisu. PDF
-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
PDF

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko -prezentacja do pobrania.PPS 

 

Poni?ej programy do otworzenia plików z rozszerzeniem pps i pdf do pobrania:

Pobierz aplikacj? Powerpoint Viewer do otwarcia pliku pps

Tutaj pobierzesz program do obs?ugi formatu PDF

F