OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne
Fundusze unijne PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
03.04.2010.

Image 

Projekt nr WND-RPLD.04.02.-00-00-015/12  pt. „E-kszta?cenie szans? na rozwój Gminy
 i Miasta Warta”

wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2007-2013  

Informujemy, ?e Gmina i Miasto Warta realizuje  projekt pn:

 „E-ksztalcenie szansa na rozwój Gminy i Miasta Warta” 

Projekt polega na wdro?eniu us?ug e-kszta?cenia przy u?yciu tabletów. Projekt b?dzie wdra?any w dwóch placówkach o?wiatowych na terenie Gminy i Miasta Warta:
- Szko?a Podstawowa w Warcie nale??ca do Zespo?u Szkó? Publicznych w Warcie
- Gimnazjum w Rossoszycy nale??ce do Zespo?u Szkó? Publicznych w Rossoszycy
W ramach projektu, w celu zoptymalizowania procesu e-kszta?cenia zostan? zakupione tablety, oprogramowanie edukacyjne, pami?? masowa, komputery przeno?ne oraz tablice interaktywne. Zaplanowano wydatki na wdro?enie sytemu w szko?ach oraz na budow? sieci Wi-Fi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa  ?ódzkiego na lata 2007-2013

O? Priorytetowa IV: Spo?ecze?stwo informacyjne, Dzia?anie IV.2 E-us?ugi publiczne.

Dodatkowe informacje mo?na uzyska? w:                                                                         Realizator  projektu:

Urz?d Gminy i Miasta Warta                                                                                          

ul. Rynek im. W?. St. Reymonta 1                                                                                      Gmina i Miasto Warta

98-290 Warta

tel. 43 829 40 01, pokój nr 6

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.gimwarta.pl

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

 

1. Budowa obiektów sportowych w Proboszczowicach.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2011 z udzia?em funduszy unijnych

 


W 2010 roku oddano do u?ytku kompleks boisk sportowych w miejscowo?ci Proboszczowice dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucj? zarz?dzaj?c? by? Urz?d Marsza?kowski. W ramach kompleksu wybudowano mini boisko do pi?ki no?nej o nawierzchni trawiastej, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej do pi?ki siatkowej i koszykówki wraz z wyposa?eniem. Obok boisk wybudowano sanitariaty oraz cz??? magazynow? oraz miejsca parkingowe. Ca?o?? kompleksu ogrodzono siatk? wraz z bram? i furtk?. Ponadto teren wyposa?ono w urz?dzenia ma?ej architektury tj. w ?awki oraz kosze na ?mieci. Obiekty s? ogólnodost?pne, s?u??ce dzieciom, m?odzie?y i mieszka?com Proboszczowic i pobliskiej Warty oraz okolicznym wioskom.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzia?anie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Warto?? projektu: 457.225,72 z?.

Dofinansowanie: 281.081,00 z?.

 

2. Utworzenie ?wietlicy wiejskiej z urz?dzeniami zabawowo - rekreacyjnymi w miejscowo?ci Dzierz?zna.

W 2011 roku oddano do u?ytku ?wietlic? wiejsk? wraz z urz?dzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowo?ci Dzierz?zna dofinansowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucj? zarz?dzaj?c? by? Urz?d Marsza?kowski. W ramach inwestycji wykonano remont dotychczasowego budynku ?wietlicy, dobudowano sanitariaty wraz z w?z?em sanitarnym. W remontowanej ?wietlicy wybudowano kuchni? i sal? biesiadn?. Zakupiono wyposa?enie kuchni, sto?y, krzes?a stó? do tenisa sto?owego oraz rakietki. Na zewn?trz wybudowano grill z zadaszeniem, plac zabaw z zabawkami dla dzieci, ustawiono ?awki. Ca?o?? terenu ?wietlicy ogrodzono p?otem wraz z bram? i furtkami i za?o?ono trawniki.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzia?anie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Warto?? ca?kowita projektu:504.453,15 z?.

Dofinansowanie: 310.114,00 z?.

 

3. Budowa wodoci?gu oraz stacji uzdatniania wody w m. Grabinka.

W ramach inwestycji zosta?a zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Grabince. Zamontowano nowe okna i drzwi oraz ocieplono budynek i pomalowana zosta?a elewacja. W ?rodku budynku po za?o?eniu p?ytek ceramicznych na ?cianach i pod?odze zainstalowano urz?dzenia technologiczne tj. trzy filtry, chlorator, pompy, promienni uv. Wykonano zbiornik wody czystej o pojemno?ci 200 m3, kana? wód pop?ucznych oraz sieci mi?dzyobiektowe. Ponadto zmodernizowano dwie studnie g??binowe oraz przeprowadzony zosta? nowy kabel zasilaj?cy nn. Ca?o?? zosta?a ogrodzona wymieniona siatk? ogrodzeniow? oraz zamontowano now? bram? i furtk?. Inwestycja obejmowa?a równie? wybudowanie sieci wodoci?gowej Ø 110 i Ø 60 mm w miejscowo?ciach Ro?d?a?y, Rossoszyca, Borek lipi?ski, Lipiny, Kolonia Lipiny, Mogilno  o ??cznej d?ugo?ci 14,94 km

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dzia?anie: Podstawowe us?ugi dla gospodarki i ludno?ci wiejskiej

Warto?? ca?kowita projektu: 2.065.428,59 z?.

Dofinansowanie: 826.342 z?.

 

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od Kolonia Socha- Ustków

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o d?ugo?ci 2550 mb. i o szeroko?ci 4 m. wraz z obustronnymi poboczami.

Warto?? inwestycji 624 974, 00 z?

Dotacja: 175 00,00 z?.

5. Budowa  Przystani kajakowej „Warta”.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

Teren przewidziany pod inwestycj? znajduje si? w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - ?ód?). W ramach projektu planuje si? wykonanie nabrze?y miejsc do wyci?gania sprz?tu na ko?cu starorzecza biegn?cego od lewego brzegu istniej?cego koryta rzeki, w strefie istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta - ?ód?. Przedsi?wzi?cie przewiduje wykonanie przystani kajakowej na rzece Warcie w Warcie. Przysta? ma obs?ugiwa? wodniaków korzystaj?cych z rz. Warty, jak i s?u?y? lokalnym mieszka?com jako miejsce sportu i rekreacji. Przewiduje si? zlokalizowanie nabrze?y (z miejscami do wyci?gania sprz?tu p?ywaj?cego) wykonanych z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na ko?cu starorzecza, w strefie istniej?cego wa?u przeciwpowodziowego. Mi?dzy nabrze?ami planuje si? wykonanie naturalnych slipów do wyci?gana kajaków na brzeg, ukszta?towanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje tak?e wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. po??czenie istniej?cego starorzecza z korytem rzeki Warty.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Dzia?anie: II.3 Ochrona przyrody

Warto?? ca?kowita projektu: 531 932,14 z?.

Dofinansowanie: 339 999,90 z?.

6. Budowa ?cie?ki Edukacji Ekologicznej „Warta”.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

Projekt polega na wykonaniu ci?gu pieszego o charakterze turystyczno-edukacyjnym wraz z elementami towarzysz?cymi w postaci tablic informacyjnych prezentuj?cych wiedz? z zakresu obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego. Dodatkowym elementem przedsi?wzi?cia jest budowa parkingu pozwalaj?cego odwiedzaj?cym i turystom na pozostawienie, w sposób nie zagra?aj?cy elementom przyrody, pojazdu na obszarze chronionego krajobrazu i Natura 2000.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Dzia?anie: II.3 Ochrona przyrody

Warto?? ca?kowita projektu: 289 502,26 z?.

Dofinansowanie: 246 076,92 z?.

 

7. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ulicy D?ugiej w Warcie w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012”

Inwestycja polega na wybudowaniu kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarnym. Wybudowane zostan? boisko do pi?ki no?nej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do pi?ki siatkowej i koszykówki. Wybudowane zostan? równie? sanitariaty z szatniami. Ca?o?? terenu zostanie ogrodzona i o?wietlona. Obiekty b?d? ogólnodost?pne dla mieszka?ców Warty i okolic.

Warto?? ca?kowita inwestycji: 1 243 289,44 z?.

Dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu, 30 % Urz?d Marsza?kowski w ?odzi

 

8. Droga dojazdowa do przystani jachtowej w  Ostrowie Warckim o d?ugo?ci 614,5 mb.

Inwestycja obejmuje wybudowanie drogi asfaltowej z podbudow? wraz z chodnikami z kostki brukowej i odwodnieniem. Droga ma s?u?y? wszystkim korzystaj?cym z przysz?ej przystani jachtowej i zaplecza rekreacyjno-turystycznego. Inwestycja budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw schetynówki.

Warto?? ca?kowita inwestycji: 735 676,94 z?.

Dofinansowanie : 50 % w ramach ww. Programu.

9. Rewitalizacja Miasta Warta – etap I.

 

Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ?ódzkiego

 

Projekt obejmuje nast?puj?ce inwestycje:

1.     Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny;

2.     Modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie;

3.     Rewitalizacja Rynku im. W?. St. Reymonta z przyleg?ymi ulicami Oxi?skiego i Piekarsk?;

4.     Utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ulicy Skar?y?skiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny

O? Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

Dzia?anie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Warto?? ca?kowita inwestycji: 1.505.345,45 z?.

Dofinansowanie: 1.279.543,63 z?.

 

Inwestycje planowane:

 

- Budowa Portu jachtowego w m. Ostrów Warcki wraz z kompletn? baz? socjalno- rekreacyjn?

- Kanalizacja m. Ostrów Warcki oraz Warty ul. Sadowa

- Kanalizacja miejscowo?ci pozosta?ych miejscowo?ci wokó? Zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty na terenie Gminy i Miasta Warta

- Ustalenie tras rowerowych

- Wytyczenie szlaków kajakowych

- Budowa hali sportowej w m. Warta

- Poprawa jako?ci dróg gminnych

 

Operacja z zakresu Ma?ych Projektów w ramach Dzia?ania 413 „Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Ochotnicza Stra? Po?arna w Rossoszycy

 

Tytu? projektu:

 „Podniesienie jako?ci ?ycia oraz poziomu integracji spo?eczno?ci lokalnej poprzez remont sali pe?ni?cej funkcje ?wietlicy wiejskiej w miejscowo?ci Rossoszyca”.

 

Celem operacji jest wzrost jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez popraw? stanu infrastruktury zwi?zanej z jako?ci? ?ycia mieszka?ców. Cel operacji wp?ywa na popraw? jako?ci ?ycia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb spo?ecznych i kulturalnych mieszka?ców Rossoszycy. Remont sali w budynku OSP spowoduje udost?pnienie jej mieszka?com, przyczyni si? do poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców i ogólnego wizerunku wsi, powstanie miejsce spotka? mieszka?ców wsi, wzmocni proces integracji spo?ecznej.

 

 

Projekt swym zakresem obejmuje remont sali pe?ni?cej funkcje ?wietlicy wiejskiej. Operacja polega na remoncie sali w budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rossoszycy. Remont b?dzie przeprowadzony zgodnie z kosztorysem i b?dzie obejmowa? swym zakresem: wykucie z muru o?cie?nic drewnianych, monta? o?cie?nic metalowych, monta? skrzyde? drzwiowych, zerwanie boazerii, umocnienie siatek tynkarskich, uzupe?nienie tynków wewn?trznych, wykonanie przesklepie? otworów w ?cianach z cegie?, zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie starego pod?o?a pod szpachlowanie, zaprawy wyrównuj?ce pod gemalit, wewn?trzna g?ad? gipsowa, malowanie farbami emulsyjnymi, mozaikowe tynki dekoracyjne, boazeria z listew drewnianych.                   

Dzi?ki realizacji projektu zostan? osi?gni?te nast?puj?ce rezultaty:

- powstanie miejsce integracji spo?ecze?stwa lokalnego;

- powstanie miejsce, gdzie b?dzie mo?na organizowa? szkolenia zwi?zane z podnoszeniem jako?ci ?ycia mieszka?ców;

- powstanie miejsce, gdzie b?dzie mo?na organizowa? imprezy promuj?ce zasoby naturalne i kultywuj?ce tradycje regionu;

- powstanie miejsce, gdzie m?odzie? i dzieci b?d? mog?y sp?dza? wolny czas; 

 

Ca?kowity koszt operacji 40.891,02PLN

Koszty kwalifikowane operacji 40.891,02

Wnioskowana kwota pomocy 24.999,00

Planowany termin zako?czenia realizacji projektu 12.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja z zakresu Ma?ych Projektów w ramach Dzia?ania 413 „Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Ochotnicza Stra? Po?arna w Sosze

 

 

Tytu? projektu:

"Poprawa jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez remont ?wietlicy wiejskiej w Sosze"

 

Celem operacji jest wzrost jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez popraw? stanu infrastruktury zwi?zanej z jako?ci? ?ycia mieszka?ców. Cel ten wp?ynie na popraw? jako?ci ?ycia na obszarze wiejskim jakim jest Socha, poprzez zaspokojenie potrzeb spo?ecznych i kulturalnych jej mieszka?ców.  Remont ?wietlicy w budynku OSP Socha spowoduje udost?pnienie jej dzieciom z pobliskich wsi i szkó?, doros?ym i starszym. Przyczyni si? do poprawy jako?ci ich ?ycia  i ogólnego wizerunku wsi, zaszczepi wi?ksz? ch?? integracji i wymiany kulturowej pomi?dzy dzie?mi, doros?ymi i lud?mi starszymi. Stanie si? przez to odpowiednim miejscem spotka?, przyczyniaj?c si? w ten sposób do propagowania wielokulturowej to?samo?ci regionalnej i kultywowania  tradycji regionu. Rozwinie si? ?ycie spo?eczne, a w wyniku tego podniesie si? atrakcyjno?? wsi.

                                                           

Remont b?dzie przeprowadzony zgodnie z kosztorysem i b?dzie obejmowa? swym zakresem: wykonanie tynków wewn?trznych oraz posadzek w pomieszczeniu ?wietlicy. Na posadzki sk?adaj? si? dwie warstwy izolacji z folii budowlanej oraz posadzka cementowa grubo?ci 5,5 cm zbrojona siatk? z drutu. Operacja dotyczy pomieszczenia o powierzchni 285 m2.

Miejsce to ma dalej realizowa? swój cel polegaj?cy na integrowaniu i rozwijaniu ?ycia kulturalnego. Zarówno dzieci z pobliskich szkó? jak i doro?li b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swoich zainteresowa?. Remont ?wietlicy w budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Sosze umo?liwi powstanie miejsca spotka? mieszka?ców wsi, pozwoli na czynny udzia? w popularyzowaniu, promowaniu, a przy tym organizowaniu wi?kszych imprez integracyjnych: imprez kulturalnych, tanecznych, okoliczno?ciowych np. do?ynki, choinka dla dzieci, szkole? spotka? andrzejkowych, bali karnawa?owych, zebra? wiejskich, spotka? z radnymi  gminy itp.

W realizacj? projektu b?d? zaanga?owani partnerzy formalni. Ochotnicza Stra? Po?arna w Sosze jako Wnioskodawca podpisa?a umow? partnersk? z Rad? So?eck? Socha.

Za realizacj? projektu odpowiedzialny b?dzie Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Sosze.

 

Ca?kowity koszt operacji 34604,63

Koszty kwalifikowane operacji 34 604,63

Wnioskowana kwota pomocy 19.915,00

Planowany termin zako?czenia realizacji projektu 12.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja z zakresu Ma?ych Projektów w ramach Dzia?ania 413 „Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Ochotnicza Stra? Po?arna w Ustkowie

 

 

Tytu? projektu:

"Wzrost jako?ci ?ycia mieszka?ców

poprzez remont pod?ogi w ?wietlicy wiejskiej w Ustkowie"

 

Celem operacji jest wzrost jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez rozwój infrastruktury spo?ecznej.  Poprawa stanu infrastruktury zwi?zanej z jako?ci? ?ycia mieszka?ców.

 

Projekt swym zakresem obejmuje roboty remontowe polegaj?ce na wymianie zniszczonej pod?ogi na now? drewnian?. Operacja dotyczy pomieszczenia o powierzchni 150 m2 znajduj?cego si? przy budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Ustkowie. W zakresie projektu przewidziano równie? organizacj? imprezy integracyjnej pt. „Grillowanie” dla wszystkich mieszka?ców wsi. Remont przeprowadzony b?dzie zgodnie z kosztorysem stanowi?cym za??cznik do wniosku. Funkcj? jak? dotychczas spe?nia pomieszczenie w cz??ci budynku Stra?y nale?y zmieni? poprzez jej remont i utworzenie ?wietlicy wiejskiej, celem integrowania i rozwijania kulturalnego.

Nowa pod?oga przyczyni si? do poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców i ogólnego wizerunku wsi. Zarówno dzieci, m?odzie? jak i doro?li b?d? mieli mo?liwo?? rozwijania swoich zainteresowa?. Posiadanie nowej pod?ogi w ?wietlicy pozwoli na czynny udzia? w popularyzowaniu, promowaniu, a przy tym organizowaniu wi?kszych imprez integracyjnych: imprez kulturalnych, tanecznych, okoliczno?ciowych np. do?ynki, choinka dla dzieci, spotka? andrzejkowych,bali karnawa?owych, zebra? wiejskich, spotka? z radnymi  gminy itp.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

W realizacj? projektu b?d? zaanga?owani partnerzy formalni. Ochotnicza Stra? Po?arna w Ustkowie  jako Wnioskodawca podpisa?a umow? partnersk? z Rad? So?eck? Ustków.

Za realizacj? projektu odpowiedzialny b?dzie Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Ustkowie.

 

Ca?kowity koszt operacji 18.00,00

Koszty kwalifikowane operacji 18.00,00

Wnioskowana kwota pomocy 12.600,00

Planowany termin zako?czenia realizacji projektu  08.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja z zakresu Ma?ych Projektów w ramach Dzia?ania 413 „Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki

 

 

Tytu? projektu:

"Podnoszenie jako?ci ?ycia mieszka?ców wsi Grzybki –

poprzez remont ?wietlicy wiejskiej"

 

 

Celem projektu jest wzrost jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez rozwój infrastruktury spo?ecznej. Poprawa stanu infrastruktury zwi?zanej z jako?ci? ?ycia mieszka?ców.

 

Postawiony cel przyczyni si? do poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania ?wietlicy wiejskiej i jej zaplecza kuchennego (zakup sprz?tu ?wietlicowego, sportowego i AGD). Zwi?kszy si? przy tym cykliczno?? spotka? mieszka?ców, a co za tym idzie wzmocni si? proces integracji. Posiadanie odpowiednich warunków i profesjonalnego sprz?tu zarówno na  ?wietlicy jak i w zapleczu kuchennym pozwoli na czynny udzia? w popularyzowaniu, promowaniu i przygotowywaniu potraw tradycyjnych, a przy tym organizowaniu wi?kszych imprez integracyjnych.

Miejscem umo?liwiaj?cym realizacj? powy?szych celów s? pomieszczenia mieszcz?ce si? w budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Grzybkach. Wspó?praca formalna podj?ta z Zarz?dem Stra?y na rzecz spo?eczno?ci lokalnej umo?liwi?a korzystanie przez Wnioskodawc? z tych?e pomieszcze? ok. 120 m2. Utworzenie ?wietlicy wiejskiej oraz jej wyposa?enie stworzy?oby mieszka?com mo?liwo?? rozwoju swych zainteresowa? kulturowych i spo?ecznych. Zakupienie sprz?tu sportowego na wyposa?enie ?wietlicy tj. sto?u do tenisa wraz z akcesoriami oraz sprz?tu muzycznego (kino domowe) pozwoli na organizacj? spotka? przez m?odzie?, dzieci jak i doros?ych oraz rozwijanie ich zainteresowa?. Dla dalszych mo?liwo?ci rozwijania przez panie ze stowarzyszenia ale i nie tylko bo i przez innych mieszka?ców wsi - swych umiej?tno?ci kulinarnych organizowane b?d? wieczorki kulinarne, na których organizowane b?d? np. pokazy gotowania lub pieczenia. Do tego typu spotka? potrzebne jest doposa?enie zaplecza kuchennego u?atwiaj?cego realizowa? postawione cele. Zatem zakup sprz?tu gospodarstwa domowego np. (kuchnia mikrofalowa, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, taboret gazowy, mikser, maszynka do mielenia mi?sa i inne) wydaje si? by? niezb?dny. W zwi?zku z udzia?em mieszka?ców  w licznych spotkaniach plenerowych gminy maj?cych na celu promowanie swych potraw i wypieków wa?ne jest zakupienie sprz?tu u?atwiaj?cego przetrzymanie przygotowanych wcze?niej potraw tj. lodówka czy te? szafa ch?odnicza.

Beneficjentami projektu b?d? mieszka?cy miejscowo?ci Grzybki, ale równie? mieszka?cy innych miejscowo?ci z terenu gminy, a tak?e tury?ci odwiedzaj?cy region.

 

Ca?kowity koszt operacji 18.00,00

Koszty kwalifikowane operacji 18.00,00

Wnioskowana kwota pomocy 12.600,00

Planowany termin zako?czenia realizacji projektu  08.2011

 

Operacja z zakresu Ma?ych Projektów w ramach Dzia?ania 413 „Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko

 

 

Tytu? projektu:

"Podnoszenie jako?ci ?ycia mieszka?ców wsi Jeziorsko poprzez wyposa?enie ?wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia"

 

Celem operacji jest wzrost  jako?ci ?ycia mieszka?ców  wsi Jeziorsko, ich integracji i zaspokojenia potrzeb spo?eczno-kulturowych, który nast?pi poprzez doposa?enie ?wietlicy wiejskiej i zagospodarowanie jej otoczenia. 

 

 

Jeziorsko to miejscowo?? licz?ca 268 mieszka?ców po?o?ona na skraju doliny Warty nad zbiornikiem Jeziorsko. W jednej z jej cz??ci znajduje swe usytuowanie budynek Domu Ludowego wraz z otoczeniem. Jest to budynek murowany z roku 1964 posiadaj?cy du?? sal? spotka?, zaplecze kuchenne, kilka mniejszych pomieszcze?, bibliotek? a tak?e dwa znajduj?ce si? na pi?trze pomieszczenia, które przed laty tworzy?y klubo - kawiarni?. Dla spo?eczno?ci wsi stanowi ciekawy zabytek architektury wiejskiej, kryj?cej w sobie histori? kilku pokole?. Odbywaj? si? tu od czasu do czasu zabawy wiejskie, wesela, spotkania ochotniczych stra?y po?arnych, spotkania przed-wyborcze, spotkania mi?o?ników w?dkarstwa i zebrania wiejskie.  Wed?ug zachowanej kroniki Dom Ludowy s?u?y? przed laty do projekcji filmów, a tak?e prezentacji scenicznych o czym ?wiadczy?a w tamtych latach istniej?ca scena. Do tej pory pomieszczenia Domu Ludowego stanowi? dobre miejsce na zorganizowanie wspólnej Wigilii, choinki dla dzieci, obchodów Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci, zabawy andrzejkowej, sylwestrowej, a wreszcie zorganizowania przyj?cia rodzinnego dla wi?kszej liczby osób. ?ycie spo?eczno - kulturalne obecnie tworzy na wsi Zespó? Ludowy „Jezioranki” dzia?aj?cy przy Warckim Centrum Kultury w Warcie ju? od 1967 roku. Wyst?puje on w imprezach o zasi?gu gminnym, powiatowym i ponadregionalnym, odnosz?c liczne sukcesy na przegl?dach folklorystycznych m.in. w roku 2002 zdobywaj?c II miejsce na Festiwalu Kapel i ?piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, a 2006 roku zdobywaj?c tam wyró?nienie. Kultywowanie tradycji ludowej regionu kontynuuje od 2010 roku Zespó? Ludowy „Ma?e Jezioranki”, który charakteryzuje si? ?wietn? barw?, mocnym brzmieniem i czystym ?piewem. Od niedawna bo od 2009 roku mieszka?ców Jeziorska integruje za?o?one „Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko”. Cho? jest to m?oda jeszcze organizacja to jednak wieloletnia praca nad rozwojem kulturalnym wsi przedk?ada si? na dzia?ania i cele statutowe organizacji. Stowarzyszenie d??y do dzia?a?, które mog? uczyni? z ?wietlicy najwspanialsze miejsce sp?dzania wolnego czasu przez dzieci, m?odzie? i doros?ych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Wyposa?enie ?wietlicy i zagospodarowanie terenu przylegaj?cego do budynku stworzy miejsce ogólnodost?pne dla wszystkich mieszka?ców wsi, turystów odwiedzaj?cych region i aktywnych grup spo?ecznych – zespo?ów ludowych, m?odzie?y szkolnej, m?odzie?y nale??cej do harcerstwa, cz?onków ochotniczej stra?y po?arnych, mi?o?ników w?dkarstwa, cz?onków rad so?eckich. Brak wyposa?enia ?wietlicy i odpowiedniego zagospodarowania otoczenia wokó? budynku Domu Ludowego nie pozwala na stworzenie przyjaznej przestrzeni przystosowanej do ró?nych potrzeb dzia?aj?cych tam grup. M?odzie? nie posiada dogodnego miejsca na aktywny twórczy wypoczynek, na organizacj? swych spotka?, pogadanek, zorganizowania noclegów, brak miejsca na zrobienie ogniska, dlatego zagospodarowanie otoczenia w postaci zakupu drewnianej altany plenerowej, ?aw i sto?ów drewnianych, wisz?cego rusztu nad ognisko, pos?u?y nie tylko na realizacj? dzia?a? dzieci i m?odzie?y ale i wszystkim mieszka?com do spotka? integracyjnych w plenerze. Niezb?dne ze wzgl?du na estetyk? jak i odpowiednie wyko?czenie, zarówno wn?trze jak i obramowanie wspomnianej altany wy?o?one zostanie posadzk? z kostki brukowej, która w s?siedztwie altany utworzy miejsce pod palenisko o ?rednicy 3m. Dla podniesienia standardu ?wietlicy oraz stworzenia lepszych warunków do organizowania spotka? i uroczysto?ci potrzebny jest równie? (w okresie zimowym ale i nie tylko) zakup sk?adanych sto?ów ?wietlicowych, które u?atwi? prowadzenie ró?nych spotka? zarówno z m?odzie?? jak i doros?ymi. Dla dalszej aktywno?ci zawi?zanego w Jeziorsku harcerstwa, potrzebny jest zakup wyposa?enia dzieci w ?piwory i maty wykorzystywane w celu noclegu w ?wietlicy podczas zjazdów jak i  zakupu sto?u do gry w tenisa sto?owego. Przede wszystkim dla sprawnego funkcjonowania dwóch zespo?ów ludowych, niezb?dny jest zakup odpowiednich urz?dze? audio w tym: kolumn aktywnych z wbudowanym wzmacniaczem, mikrofonów, kompaktowego miksera i statywów kolumnowych, które pozwol? na fachowe przeprowadzanie prób dla wyst?pów zespo?ów artystycznych z Jeziorska. Wszystkie wymienione dzia?ania wzmocni? integracj? spo?eczno?ci wiejskiej. Sprawi?, ?e spotkania dzieci, m?odzie?y i starszych pozostan? d?ugo w pami?ci i przyczyni? si? do integracji i rozwoju kulturalnego wszystkich mieszka?ców. Rozbudz? zainteresowania histori? w?asnego regionu, spopularyzuj? walory wsi oraz lokaln? kultur? i tradycj?.

 

Ca?kowity koszt operacji 35.088,08

Koszty kwalifikowane operacji 35.088,08

Wnioskowana kwota pomocy 21.446,62

Planowany termin zako?czenia realizacji projektu  12.2012