OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje
Inwestycje Gminy i Miasta Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
09.02.2009.
PSZOK w Warcie ju? gotowy | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
02.07.2015.

 


Zako?czy?a si? budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warcie. Obiekt czeka teraz na opini? nadzoru budowlanego. Oficjalne otwarcie tego pierwszego w województwie ?ódzkim samorz?dowego PSZOK-a nast?pi prawdopodobnie w sierpniu.

 

O planach budowy punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Zak?adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w warcie informowali?my po raz pierwszy ju? w czerwcu ubieg?ego roku. Budowa i za?atwianie formalno?ci zwi?zanych z jego uruchomieniem trwaj? wi?c ju? ponad rok, ale wida? koniec. – Sierpie? tego roku jest realnym terminem otwarcia obiektu dla mieszka?ców – mówi Mariusz Lewandowski, inspektor ds. gospodarki odpadami Urz?du Gminy i Miasta Warta.

Maj?c w perspektywie otwarcie PSZOK-a, organizatorzy tegorocznych Dni Warty zrezygnowali z akcji „Graty z chaty”, która przez kilka ostatnich lat cieszy?a si? ogromnym zainteresowaniem mieszka?ców gminy. W magazynie przy ul. Ko?ciuszki ros?y stosy starych telewizorów, lodówek i komputerów, wywo?onych pó?niej do siedziby ZGKiM. – Mieli?my wydzielone boksy dla poszczególnych rodzajów odpadów. Warunki do ich segregacji by?y troch? sparta?skie, ale ta segregacja funkcjonowa?a. Teraz b?dziemy mie? prawdziwy powiew nowoczesno?ci – komentuje Jacek Maj, dyrektor ZGKiM.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, samorz?dy zapewniaj? czysto?? i porz?dek poprzez m.in. tworzenie „punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniaj?cy ?atwy dost?p dla wszystkich mieszka?ców gminy, w tym wskazuj? miejsca, w których mog? by? prowadzone zbiórki zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego pochodz?cego z gospodarstw domowych”. Ka?da gmina musi mie? swój w?asny PSZOK. – Na budow? takiego obiektu dano nam trzy lata licz?c od wej?cia w ?ycie ustawy, a wi?c od 1 lipca 2013 roku – informuje Jan Serafi?ski, burmistrz Gminy i Miasta Warta.

PSZOK powsta? g?ównie z my?l? o mieszka?cach maj?cych problemy z pozbyciem si? odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego, puszek po farbach czy ?rodków ochrony ro?lin. B?dzie wi?c u?atwieniem przede wszystkim dla tych, którzy wytwarzaj? odpady tzw. problemowe, których nie powinno si? wyrzuca? do pojemników na ?mieci komunalne odbierane bezpo?rednio z nieruchomo?ci (np. zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny) lub odpady, których fizycznie trudno si? pozby? (?mieci wielkogabarytowe, np. budowlane, pozosta?e po remontach lub rozbiórkach budynków). Utworzenie punktu mo?e mie? ponadto wp?yw na ograniczenie procederu powstawania dzikich wysypisk ?mieci, ograniczenie ilo?ci odpadów ulegaj?cych biodegradacji trafiaj?cych do sk?adowania oraz wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Poniewa? gmina Warta nale?y do Zwi?zku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, jej mieszka?cy mogli dotychczas pozbywa? si? odpadów za darmo, korzystaj?c ze Stacji Prze?adunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. – Trzeba tu jednak te ?mieci dowie?? i dla wielu osób odleg?o?? by?a zapewne problemem. Dlatego odsetek odpadów przywo?onych do nas z gminy Warta by? i jest niewielki – mówi Karol Kali?ski, mistrz zmiany w SPOK.

Na koniec koszty. Inwestycja pod nazw? „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowo?ci Warta” poch?on??a 894 715 z?. Ponad po?ow? tej kwoty – 536 828 z? – gmina pozyska?a z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, tak wi?c z w?asnej kasy na PSZOK wyda?a 357 887 z?.

Tomasz Oszcz?da