OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Urzad
Urz?d

 

Urz?d Gminy i Miasta w Warcie
Rynek im W?. St. Reymonta 1 
98-290 Warta  
tel. (43) 8287 100, fax (43) 8287 114
Urz?d czynny: poniedzia?ek - pi?tek
w godzinach 7:30 - 15:30
Numer konta Urz?du Gminy i Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Warta -Jan Serafi?ski – tel. 43 8287 106 –  tel. kom. 500 114 181
2. Zast?pca Burmistrza Gminy i Miasta Warta - S?awomir Janczak -  tel. 43 8287 107 – tel. kom. 695 830 530
3. Skarbnik – Gra?yna Zdunek - tel. 43 8287 112 - tel. kom. 500 114 182
4. Sekretarz – Krzysztof Polusik  tel. 43 8287 108 - tel. kom. 500 114 184
5. Radca Prawny – Bo?ena Pachulska

Urz?d Stanu Cywilnego

1. Zast?pca Kierownika USC - Aleksandra Nowicka tel. 43 8287 110

2. Specjalista ds. obs?ugi USC - Krystyna Mordal - tel. 43 8287 110

3. Specjalista ds. ewidencji ludno?ci - Marianna W?odarczak - tel. 43 8287 110

Wydzia? Bud?etu
 

1. Skarbnik –  Gra?yna Zdunek -  tel. kom. 500 114 182, tel. 43 8287 112
2. Zast?pca skarbnika, Kierownik Wydzia?u – Karolina Rogacka Wawrzyniak  – tel. 43 8287 112
3. Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – Anna Tocza?a - Ma?czak – tel. 43 8287 117
4. Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – Renata Oczkowska – tel. 43 8287 117
5. Inspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej, p?ace, ZUS - Urszula Stasiak - tel. 43 8287 117

6. Podinspektor ds. ksi?gowo?ci bud?etowej – Agnieszka Mi?osz – tel. 43 8287 117
7. Inspektor – kasjer – Bo?ena Styczy?ska – tel. 43 8287 109
8. Podinspektor ds. obs?ugi finansowo - ksi?gowej projektu - Ewelina Alberczak - tel. 43 8287 119
9. Podinspektor ds. obs?ugi finansowo - ksi?gowej projektu - Joanna Wawrzyniak - tel. 43 8287 119

Wydzia? Podatków i Op?at


1. Kierownik Wydzia?u – S?awomir Wawrowski – tel. 43 8287 101
2. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. 43 8287 101
3. Inspektor ds. ksi?gowo?ci podatkowej – Ewa Kopytek – tel. 43 8287 101
4. Inspektor ds. ksi?gowo?ci podatkowej – Dorota Wo?niak – tel. 43 8287 101
5. Inspektor ds. obs?ugi interesantów w zakresie podatków i op?at – Anna ?wi?tkiewicz – tel. 43 8287 103

Wydzia? O?wiaty
 

1. Kierownik Wydzia?u – Ewelina Alberczak – tel. 43 8287 111
2. Inspektor ds. ksi?gowo?ci o?wiaty, p?ace, ZUS  - Anna Miko?ajczyk – tel. 43 8287 111
3. Inspektor ds. ksi?gowo?ci o?wiaty – Miros?awa Michalak – tel. 43 8287 111
4. Inspektor ds. BHP i O?wiaty – Iwona Kupczyk – tel. 43 8287 111
 

Wydzia? Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
 

1. Kierownik Wydzia?u – Miros?aw Frontczak – tel. 43 8287 113 tel. kom. 500 114 185
2. Inspektor ds. drogownictwa – W?odzimierz Janiak – tel. 43 8287 113
3. Podinspektor ds. budownictwa – Dariusz Mi?osz tel. 43 8287 11

Wydzia? Gospodarki Gruntami, Geologii, Gospodarki Wodnej i Promocji

 

1. Kierownik Wydzia?u - Karina Brodzicka  - tel. 43 8287 116
2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomo?ciami - Ma?gorzata Michalska - tel. 43 8287 116
3. Podinspektor ds. geodezji gospodarki gruntami - Bo?ena Krogulecka - tel. 43 8287 116

Wydzia? Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony ?rodowiska i Zarz?dzania Kryzysowego

 

1. Kierownik Wydzia?u, Pe?nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - ?ukasz Ka?u?a - tel. 43 8287 105 tel. kom. 603 054 912
2. Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - ?ukasz Jeziorny - tel. 43 8287 105
3. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony ?rodowiska - Krzysztof ?ubrowski - tel. 43 8287 105
4. Inspektor ds. gospodarki odpadami - Mariusz Lewandowski - tel. 43 8287 105
5. Robotnik Gospodarczy

Wydzia? infrastryktury turystyczno - sportowej, zamówie? publicznych, funduszy unijnych i promocji.

 

1. Kierownik Wydzia?u Tomasz Jachowicz  - G?ówny specjalista ds. zamówie? publicznych - tel. 43 8287 115

2. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i obs?ugi infrastruktury turystyczno - sportowej  - Kinga Zag?oba tel. 43 8287 115

3. Inspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - Beata W?odarczak  -  tel. 43 8287 115

Wydzia? Organizacyjny

 

1. Informatyk - Robert Skrzypi?ski - tel. 43 8287 119

2. Inspektor ds. obs?ugi Rady Gminy i Miasta w Warcie - Aurelia ?uczak - tel. 43 8287 104

3. Inspektor ds. kadr - Ilona Siewior - tel. 43 8287 104

4. Inspektor ds. organizacyjnych, obs?uga jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza - Anna Lament - tel. (43)8287 100

Stanowiska ds. gospodarczych

 

1. Kierowca, konserwator - Józef Bartczak - tel. kom. 500 114 186
2. Robotnik gospodarczy - Ma?gorzata Kwiatkowska
3. Robotnik gospodarczy - Renata Mamot

Regulamin Organizacyjny Urz?du GiM w Warcie do pobrania ze strony:

http://gimwarta.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=48

 

 

 

 

Utwórz  Utwórz...