OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zabytki
Zabytki


Program ochrony zabytków PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
06.04.2017.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY I MIASTA WARTA

NA LATA 2017-2020

 
Parki PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.

              Szczególne miejsce  w uk?adach przestrzennych niektórych wsi gminy Warta, zajmuj?  obszary zieleni tj. parki. Wi??e si? to z obecno?ci? w nich ?ywego tworzywa: drzew, krzewów i ro?lin zielonych, wprowadzonych ?wiadomie i kszta?tuj?cych przestrze? zgodnie z wol? twórcy.

Czytaj całość
 
Pomniki PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.

INNE (pomniki, groby poleg?ych)

 

Czytaj całość
 
Obiekty archeologiczne PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.


 

Czytaj całość
 
Obiekty gospodarcze PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.11.2012.

OBIEKTY GOSPODARCZE I PRZEMYS?OWE

 

         Bardzo wa?nymi obiektami dziedzictwa kulturowego s? bez w?tpienia obiekty gospodarcze i przemys?owe. Do najwa?niejszych obiektów tego typu nale?? wiatraki, spichlerze, stodo?y oraz nieistniej?ce ju? fabryczki i manufaktury jak np. gorzelnia w Ma?kowie lub fabryczka zapa?ek w Dusznikach. Obiekty przemys?owe i gospodarcze s?u?y?y lokalnej spo?eczno?ci podnosz?c jej poziom ?ycia.

Rozwój gospodarczy i zmiany cywilizacyjne wymuszaj? wprowadzenie nowych technologii, dlatego obiekty starsze s? zast?powane przez nowocze?niejsze. Wiatraki, które znajdowa?y si? w miejscowo?ciach: Jeziorsko, Ustków, Jakubice, Zad?brów Wiatraki, Cielce, przesta?y istnie?, gdy? zast?pi?y je bardziej wydajne nowoczesne m?yny elektryczne. Warto zaznaczy?, ?e w samym mie?cie Warta przez d?ugi okres czasu istnia?o 5 wiatraków. Tereny gminy Warta charakteryzowa?y si? wyst?powaniem wy??cznie wiatraka typu „ ko?lak ”, miel?cego 3 do 5 ton m?ki na dob?.

                Z I po?owy XIX wieku pochodzi? ju? nie istniej?cy wiatrak w Cielcach nale??cy do Stanis?awa Brusia. Zbudowany by? na rzucie prostok?ta (5´4,5) o wysoko?ci 8m, z drewna, ustawiony na kamieniach polnych, szalowany deskami, z dachem  naczó?kowym.

Z tego samego okresu pochodzi? tak?e wiatrak w Ustkowie (w?asno?? W?adys?awa Brusia), (4´4,5) o wysoko?ci 8m. Obecnie pozosta?y ju? tylko szcz?tki tego zabytku[1].

              Spichlerze by?y to spichrze zbo?owe s?u??ce do magazynowania przechowywania zbo?a w workach lub luzem istnia?y zazwyczaj w wielkich maj?tkach ziemskich, w za?o?eniach dworskich. Wiele z nich dzi? ju? nie istnieje. ?ród?a podaj? dwa istniej?ce jeszcze spichlerze w miejscowo?ci Kr?ków. S? to spichlerze murowane jeden z nich pochodzi z XIX wieku drugi za? z po?owy XX wieku. Cennym obiektem dziedzictwa kulturowego, istniej?cym niegdy? na terenie gminy Warta by? spichlerz le??cy w za?o?eniu dworskim we wsi Jeziorsko oraz Miko?ajewice. Drugi z wymienionych  spichlerzy by? konstrukcji zr?bowej i sumikowo – ??tkowej, który w 1975 roku zosta? przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego nad Jeziorem Lednickim ko?o Gniezna[2].

               W roku 1995 zniszczony zosta? przez u?ytkownika gruntu, na którym si? znajdowa? spichlerz w Ma?kowie, znajduj?cy si? w cz??ci folwarcznej dawnego za?o?enia pa?acowo – parkowo - folwarcznego. Prawdopodobnie wybudowany zosta? w roku 1825, a wskazywa?a na to umieszczona na szczycie dachu metalowa chor?giewka z wybit? na niej t? w?a?nie dat?[3]. 

Obiekty typu przemys?owego i gospodarczego spe?nia?y swoj? rol? pierwotn? praktycznie niezmiennie, a? do momentu kiedy przestawa?y odgrywa? wa?n? rol? w ?yciu spo?ecze?stwa. Ich funkcje od pocz?tku by?y okre?lone, by?y bardzo wa?nymi punktami na mapie gospodarczej danego obszaru i cz?sto wykorzystywane przez spo?eczno?? lokaln?. Niekiedy ?ycie codzienne mieszka?ców trudni?cych si? rolnictwem by?oby wr?cz niemo?liwe bez obiektów takich jak wiatraki, spichlerze czy stodo?y.[1] A. Ruszkowski, Zabytki województwa sieradzkiego [w:] Na sieradzkich szlakach, Kwartalnik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Sieradzu, Rok VI, stycze?-Marzec 1/21/1991, s. 5-9.

[2] A. Ruszkowski, Na Sieradzkich szlakach, 3/51/1998/XIII, Sieradz, s.44.

[3] Monografia wsi Ma?ków, Warszawa 1971r., s.15-16.