OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Zlobek gminny w Warcie
Zlobek gminny w Warcie
REKRUTACJA DO ZLOBKA GMINNEGO W WARCIE PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
31.10.2018.

Image

 

Informujemy, iz w dniach od 02.11.2018 r. do 15.11.2018r. trwa rekrutacja do PROJEKTU: „TWORZENIE MIEJSC ZLOBKOWYCH DLA DZIECI DO LAT 3 W GMINIE WARTA” nr : RPLD-10.01.00-10-A001/18. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lódzkiego na lata 2014-2020. Formularz zgloszeniowy do zlobka dostepny  jest w Urzedzie Gminy  i Miasta w Warcie, Rynek, ul. Reymonta 1  98-290 Warta (pokój 7) oraz na stronie internetowej:

www.gimwarta.pl  w zakladce fundusze unijne

Formularz  zgloszeniowy nalezy skladac w siedzibie Urzedu Gminy i Miasta w Warcie, Rynek, ul. Reymonta 1  98-290  Warta  (pokój 7) lub wysylajac na adres email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .


Do grupy zlobkowej w ramach projektu unijnego bedzie przyjetych 15 dzieci spelniajacych warunki zawarte w regulaminie.

 

 
CO ZROBIC, ABY ZAPISAC DZIECKO DO ZLOBKA? PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.10.2018.

Image

Rodzice, którzy chc? skorzysta? z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 powinni:

KROK 1
:
Zapozna? si? z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


KROK 2: Wype?ni?/zgromadzi? nast?puj?ce dokumenty
a. Formularz zg?oszeniowy  z za??cznikami

Formularz zg?oszeniowy


b. O?wiadczenie uczestnika projektu  

O?wiadczenie uczestnika projektu  


c. Dodatkowe dokumenty w zale?no?ci od statutu na rynku pracy
Osoba pracuj?ca:
- aktualne  za?wiadczenie o zatrudnieniu,
- aktualne za?wiadczanie o powrocie do pracy po urlopie  macierzy?skim/ojcowskim/rodzicielskim (wskazanie daty powrotu) wystawione przez pracodawc?,
  Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo:
- Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urz?dzie Pracy - za?wiadczenie publicznych s?u?b zatrudnienia o statusie osoby bezrobotnej,
- Osoba bierna zawodowo wychowawczym  (ze wskazaniem daty rozpocz?cia i zako?czenia urlopu wychowawczego),


KROK 3: Dostarczy? (osobi?cie lub poczt? tradycyjn?/kuriersk? lub wys?a? ) komplet zgromadzonych dokumentów do Biura Projektu: Urz?d Gminy i Miasta Warta, Rynek, ul. W?. St. Reymonta 1, 98-290 Warta lub wys?a? skan kompletu zgromadzonych dokumentów na adres email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

KROK 4:
Po zakwalifikowaniu si? do projektu uczestnik zostanie poinformowany o terminie spotkania informacyjnego, na którym zostan? omówione szczegó?y projektu oraz zostanie podpisana umowa udzia?u w projekcie.


WI?CEJ INFORMACJI:
Agnieszka Grembowicz  ,
tel.  43 828 71 13)
lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

 
PROJEKT - Tworzenie miejsc zlobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysztof K.   
30.10.2018.

Image 

PROJEKT – Tworzenie miejsc ??obkowych dla dzieci  do lat 3 w Gminie Warta

Numer projektu: RPLD.10.01.01/1/18/019

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjno?? pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Dzia?ania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

Warto?? projektu: 851 680,30 z?
Dofinansowanie: 770 416,06  z?

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Grembowicz  tel. 43 828 71 13 e-mail:
  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

BIURO PROJEKTU:
Rynek, ul. W?. Reymonta 1

98-290 Warta

 

CEL:  Celem g?ównym projektu jest zwi?kszenie aktywno?ci zawodowej kobiet sprawuj?cych opiek? nad dzieckiem do lat 3 z Miasta i Gminy Warta  poprzez  zapewnienie miejsc w ??obku  dzieciom osób pracuj?cych sprawuj?cych opiek? na dzieckiem do lat 3, osób powracaj?cych na rynek pacy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem i i/lub opiek? nad dzieckiem jak i równie? osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barier? wej?cia na rynek pracy. Cel zostanie osi?gni?ty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 15 miejsc opieki nad dzie?mi do 3 roku ?ycia w nowo powsta?ym ??obku w Warcie . Realizacja projektu jest odpowiedzi? na problem braku     miejsc opieki nad dzie?mi do lat 3. na terenie miasta i gminy Warta, przyczyniaj?cy si? do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a tak?e do trudno?ci w godzeniu ?ycia zawodowego i rodzinnego.

 

 

SZCZEGÓ?OWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Wsparcie w ramach projektu skierowane b?dzie do matek(15 K) zamieszkuj?cych na terenie gminy Warta (woj. ?ódzkie) pracuj?cych sprawuj?cych opiek?  nad dzieckiem do lat 3, osób powracaj?cych na rynek pracy po przerwie zwi?zanej z urodzeniem dziecka /wychowaniem dziecka tj. przebywaj?cych na urlopie macierzy?skim i wychowawczym, które chc? wróci? na rynek pracy(13 K) oraz osób bezrobotnych  i biernych zawodowo dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barier? wej?cia na rynek prac (2 K).

Dok?adna data – od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r

Adres realizacji wsparcia:

Warta, ul. Kozminska 11

 

Projekt nr RPLD-10.01.00-10-A001/18 pn. „Tworzenie miejsc ??obkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Priorytetu X – Adaptacyjno?? pracowników i przedsi?biorstw w regionie, Dzia?ania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawuj?cych opiek? nad dzie?mi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014 – 2020.