OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Przebudowa targowiska
Przebudowa targowiska


ROZPOCZ?CIE ZADANIA PN."PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WARCIE PDF  | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.02.2018.

Image

Gmina i Miasto Warta dn. 21.02.2018 r. podpisa?a umow? z Samorz?dem Województwa ?ódzkiego na realizacj? zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w mie?cie Warta” maj?c? na celu popraw? warunków do rozwoju lokalnej przedsi?biorczo?ci poprzez przebudow? targowiska miejskiego w mie?cie Warta.

 Zadanie wspó?finansowane jest ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach dzia?ania typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddzia?ania " Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych us?ug lokalnych  dla ludno?ci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powi?zanej infrastruktury”  

Warto?? umowy: 975 326, 00 z? ( stanowi?ca 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych)

Zadanie obejmuje: Przebudow? targowiska miejskiego w mie?cie Warta

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020